אם אינך רואה את המייל כראוי לחץ כאן  - click here to view this mail in browser 

Image

HaMoked: Center for the Defence of the Individual • המוקד להגנת הפרט • مركز الدفاع عن الفرد2017 is the 50th year of the Israeli control over the daily lives of millions of Palestinians in the occupied territories. Five decades of oppression, dispossession and trampling of human rights – sanctioned by law and backed by all government systems.

From its inception in 1988, HaMoked has been striving to safeguard the rights of Palestinians living under Israeli occupation, and seeking the enforcement of international law standards. HaMoked’s activities expanded with the occupation’s continuation and transformation into a complex bureaucratic system aimed at self-perpetuation. 

Follow link for detailed information on one of HaMoked’s major areas of activity – punitive home demolitions. 

Dalia Kerstein
Executive Director of HaMoked2017 היא השנה ה-50 לשליטה הישראלית על חיי היומיום של מיליוני פלסטינים בשטחים הכבושים. חמישה עשורים של דיכוי, נישול ורמיסת זכויות אדם – בחסות החוק ובגיבוי כל המערכות השלטוניות.

למן הקמתו בשנת 1988 עומד המוקד להגנת הפרט על משמר זכויותיהם של פלסטינים תחת הכיבוש הישראלי ופועל לאכיפה של הסטנדרטים המעוגנים במשפט הבינלאומי. פעילותו של המוקד הלכה והתרחבה עם הימשכו של הכיבוש והפיכתו למערכת בירוקרטית מסועפת, שתכליתה הנצחת המצב הקיים.

מצורף בזה מידע מפורט על אחד מתחומי הפעילות המרכזיים של המוקד – הריסות בתים עונשיות.

 

דליה קרשטיין
מנכ"לית המוקד להגנת הפרט

 

   
Image

Punitive house demolitions

הריסת בתים עונשית

Since 1967, Israel has been demolishing the homes of Palestinians as part of its penal policy in the Occupied Palestinian Territories. The timeline illustrates Israel's arbitrary shifts of policy concerning house demolitions.

מאז 1967 הורסת ישראל בתים של פלסטינים כחלק ממדיניות הענישה בשטחים הכבושים. ציר הזמן חושף את שינויי המדיניות השרירותיים של ישראל בנושא הריסות בתים.

To the timeline >
< לצפייה בציר הזמן

How You Can Help

תמיכה בפעילותנו

HaMoked is an independent non-partisan non-profit organization.Our work is funded entirely by voluntary contributions. These come from sources in Europe, the United States and Israel that are dedicated to supporting human rights activities around the world.
 

המוקד הוא ארגון עצמאי ובלתי תלוי. משאביו הכספיים של המוקד מקורם בתרומות בלבד, מקרנות בישראל, אירופה וארה"ב, התומכות בפעילות זכויות אדם ברחבי העולם וכן מאנשים פרטיים.

 

Support HaMoked
לתמיכה במוקד
   

Founded by Dr. Lotte Salzberger – Registered Association • מיסודה של ד"ר לוטה זלצברגר – עמותה רשומה
أسسته لوطه زلتسبرغر - مكتب الشكاوي - جمعية مسجلة