C. McGreal "Facility 1391: Israel's secret prison", The Guardian 14.11.03 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
C. McGreal "Facility 1391: Israel's secret prison", The Guardian 14.11.03
מאמרים | עיתונות | 14.11.2003
C. McGreal "Facility 1391: Israel's secret prison", The Guardian 14.11.03

מאמר הסוקר את הידוע עד מועד פרסומו על מתקן 1391, ומביא עדויות של עצירים שהוחזקו בו. מתוארים גם חלקו של המוקד להגנת הפרט בחשיפת קיומו של המתקן, והצעדים המשפטיים שנקט בעניין אי- חוקיותו.

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף

מאמר הסוקר את הידוע עד מועד פרסומו על מתקן 1391, ומביא עדויות של עצירים שהוחזקו בו. מתוארים גם חלקו של המוקד להגנת הפרט בחשיפת קיומו של המתקן, והצעדים המשפטיים שנקט בעניין אי- חוקיותו.

עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות