המוקד להגנת הפרט
דו"חות כספיים שנתיים
המוקד להגנת הפרט פועל בשקיפות מלאה.
בנוסף למידע שלהלן, ניתן לעיין בכל המסמכים המוגשים לרשם העמותות, בעמוד העמותה במערכת גיידסטאר.
דו"ח כספי לשנת 2020
דו"ח כספי לשנת 2019
דו"ח כספי לשנת 2018