Aptheker et el v. Secretary of State - Appeal from the US District Court for the District of Colombia המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
Aptheker et el v. Secretary of State - Appeal from the US District Court for the District of Colombia
פסיקה | פסיקה / בית משפט לאומי | 22.06.1964
Aptheker et el v. Secretary of State - Appeal from the US District Court for the District of Colombia
פסק דין בערעור בפני בית המשפט של מחוז קולומביה בארה"ב. המערערים, אזרחים ותושבים של ארה"ב, חברים במפלגה הקומוניסטית האמריקאית. הדרכונים ומסמכי המסע שלהם נלקחו מהם בעקבות הצו נגד פעילות חתרנית (Subversive Activities Control Act of 1950), והם טענו שמדובר בהפרה של זכותם לחופש תנועה, ולכן הצו אינו חוקתי. בית המשפט קיבל את הערעור וקבע כי חופש התנועה הוא מהחירויות הבסיסיות שמהן נהנה אדם.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בערעור בפני בית המשפט של מחוז קולומביה בארה"ב. המערערים, אזרחים ותושבים של ארה"ב, חברים במפלגה הקומוניסטית האמריקאית. הדרכונים ומסמכי המסע שלהם נלקחו מהם בעקבות הצו נגד פעילות חתרנית (Subversive Activities Control Act of 1950), והם טענו שמדובר בהפרה של זכותם לחופש תנועה, ולכן הצו אינו חוקתי. בית המשפט קיבל את הערעור וקבע כי חופש התנועה הוא מהחירויות הבסיסיות שמהן נהנה אדם.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות