ECHR Case of Reiner v. Bulgaria, Judgement of 23 May 2006 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
ECHR Case of Reiner v. Bulgaria, Judgement of 23 May 2006
פסיקה | פסיקה / טריבונל בינלאומי | 23.05.2006
ECHR Case of Reiner v. Bulgaria, Judgement of 23 May 2006
פסק דין של בית המשפט האירופי לזכויות אדם בתלונה נגד בולגריה. את התלונה הגישה אישה בעלת אזרחות אוסטרית ובולגרית, המתגוררת עם משפחתה באוסטריה אך החזיקה עסקים בבולגריה. באחת הפעמים שבהן נכנסה לבולגריה הוצא נגדה צו שמנע את יציאתה, והוא חודש באופן אוטומטי במשך תשע שנים. בית המשפט ערך סקירה מקיפה של החוק בדבר מניעת יציאה לחו"ל במדינות אירופה, והתייחס גם לסעיף 12 של האמנה בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות. בית המשפט קבע, בין היתר, כי בולגריה הפרה את זכותה של האישה לחופש תנועה, שכן ההחלטה למנוע את יציאתה לא היתה פרופורציונלית לסיבת המניעה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין של בית המשפט האירופי לזכויות אדם בתלונה נגד בולגריה. את התלונה הגישה אישה בעלת אזרחות אוסטרית ובולגרית, המתגוררת עם משפחתה באוסטריה אך החזיקה עסקים בבולגריה. באחת הפעמים שבהן נכנסה לבולגריה הוצא נגדה צו שמנע את יציאתה, והוא חודש באופן אוטומטי במשך תשע שנים. בית המשפט ערך סקירה מקיפה של החוק בדבר מניעת יציאה לחו"ל במדינות אירופה, והתייחס גם לסעיף 12 של האמנה בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות. בית המשפט קבע, בין היתר, כי בולגריה הפרה את זכותה של האישה לחופש תנועה, שכן ההחלטה למנוע את יציאתה לא היתה פרופורציונלית לסיבת המניעה.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות