The Holy City in Human Dimensions: The Partition of Jerusalem and the Right to Social Security המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
The Holy City in Human Dimensions: The Partition of Jerusalem and the Right to Social Security
מאמרים | אקדמי | 01.06.2008
The Holy City in Human Dimensions: The Partition of Jerusalem and the Right to Social Security
מאמר העוסק בזכותם של פלסטינים תושבי ירושלים המזרחית למענקי הביטוח הלאומי במקרה של הסכם עתידי על ירושלים. המאמר מתמקד בגורל מבוטחי הביטוח הלאומי הירושלמים שיאבדו את תושבותם הישראלית כתוצאה מהסכם עתידי על חלוקת העיר בין ישראל ופלסטין. כותב המאמר סבור שאותם פלסטינים שהפרישו משכרם את דמי הביטוח הלאומי במשך שנים רבות יהיו זכאים לקצבאותיהם גם אחרי חלוקת העיר. כמו כן הוא מצביע על מניעת אפשרות הבחירה מתושבי ירושלים - הם לא בחרו להפוך לתושבי ישראל, וגם הפיכתם לתושבי פלסטין לא תהיה נתונה לבחירתם. ביחס להסכמים הבינלאומיים האפשריים בתחום הביטוח הסוציאלי טוען כותב המאמר, בין השאר, כי ישראל אינה יכולה לכפות על מדינה עתידית הסכם כזה. המאמר פורסם בכתב העת Netherlands Quarterly of Human Right, Vol. 26/2, 199-233, June 2008.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
מאמר העוסק בזכותם של פלסטינים תושבי ירושלים המזרחית למענקי הביטוח הלאומי במקרה של הסכם עתידי על ירושלים. המאמר מתמקד בגורל מבוטחי הביטוח הלאומי הירושלמים שיאבדו את תושבותם הישראלית כתוצאה מהסכם עתידי על חלוקת העיר בין ישראל ופלסטין. כותב המאמר סבור שאותם פלסטינים שהפרישו משכרם את דמי הביטוח הלאומי במשך שנים רבות יהיו זכאים לקצבאותיהם גם אחרי חלוקת העיר. כמו כן הוא מצביע על מניעת אפשרות הבחירה מתושבי ירושלים - הם לא בחרו להפוך לתושבי ישראל, וגם הפיכתם לתושבי פלסטין לא תהיה נתונה לבחירתם. ביחס להסכמים הבינלאומיים האפשריים בתחום הביטוח הסוציאלי טוען כותב המאמר, בין השאר, כי ישראל אינה יכולה לכפות על מדינה עתידית הסכם כזה. המאמר פורסם בכתב העת Netherlands Quarterly of Human Right, Vol. 26/2, 199-233, June 2008.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות