Respect for private family life under article 8 ECHR in immigration cases:a Human Right to regularize illegal stay? המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
Respect for private family life under article 8 ECHR in immigration cases:a Human Right to regularize illegal stay?
מאמרים | אקדמי | 13.02.2008
Respect for private family life under article 8 ECHR in immigration cases:a Human Right to regularize illegal stay?
מאמר המנתח פסיקה תקדימית של בית הדין האירופי לזכויות אדם, בתיק דה סילבה נ' הולנד. ביה"ד נדרש לפסוק בעניין גירושה של שוהה בלתי חוקית וכתוצאה מכך ניתוקה מבתה. ביה"ד קבע כי זכות משפחה גרעינית לחיי משפחה גוברת על זכות המדינה למנוע הגירה בלתי חוקית לתחומה. למעשה, ביה"ד הרחיב בפסיקתו זו את תחולת הזכות לחיי משפחה, המעוגנת באמנה האירופית לזכויות אדם, גם לשוהים בלתי חוקיים. המאמר פותח בסקירה של הפסיקה הקיימת עד מתן פסק הדין, וממשיך בדיון סביב השלכות פסק הדין על החקיקה ועל מדיניות ההגירה במדינות החברות באמנה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
מאמר המנתח פסיקה תקדימית של בית הדין האירופי לזכויות אדם, בתיק דה סילבה נ' הולנד. ביה"ד נדרש לפסוק בעניין גירושה של שוהה בלתי חוקית וכתוצאה מכך ניתוקה מבתה. ביה"ד קבע כי זכות משפחה גרעינית לחיי משפחה גוברת על זכות המדינה למנוע הגירה בלתי חוקית לתחומה. למעשה, ביה"ד הרחיב בפסיקתו זו את תחולת הזכות לחיי משפחה, המעוגנת באמנה האירופית לזכויות אדם, גם לשוהים בלתי חוקיים. המאמר פותח בסקירה של הפסיקה הקיימת עד מתן פסק הדין, וממשיך בדיון סביב השלכות פסק הדין על החקיקה ועל מדיניות ההגירה במדינות החברות באמנה.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות