Convention on Transit Trade of Land-locked States המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
Convention on Transit Trade of Land-locked States
אמנות וחקיקה | אמנה בינלאומית | 08.07.1965
Convention on Transit Trade of Land-locked States
האמנה בדבר מעבר מסחרי למדינות מחוסרות גישה לים, משנת 1965, מכירה בזכותה של כל מדינה לגישה חופשית לים, גם אם אין לה חוף טריטוריאלי. זה עקרון יסוד בהבטחת הרחבת המסחר והתפתחות הכלכלה הבינלאומיים. סעיף 2(1) לאמנה מדגיש כי כל מדינה תאשר, בכפוף לחוקיה, את המעבר דרך שטחה של אנשים שתנועתם חיונית למעבר סחורות. סעיף 12 לאמנה מאפשר למדינה חברה להגביל את המעבר בשטחה בשעת חירום, אך הגבלה זו צריכה להיות לפרק זמן קצר ככל האפשר ובהתחייבות שהמדינה תאפשר את המעבר כמיטב יכולתה. ישראל לא חתמה על האמנה, אך עקרונותיה מהווים חלק מהמשפט הבינלאומי המנהגי.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
האמנה בדבר מעבר מסחרי למדינות מחוסרות גישה לים, משנת 1965, מכירה בזכותה של כל מדינה לגישה חופשית לים, גם אם אין לה חוף טריטוריאלי. זה עקרון יסוד בהבטחת הרחבת המסחר והתפתחות הכלכלה הבינלאומיים. סעיף 2(1) לאמנה מדגיש כי כל מדינה תאשר, בכפוף לחוקיה, את המעבר דרך שטחה של אנשים שתנועתם חיונית למעבר סחורות. סעיף 12 לאמנה מאפשר למדינה חברה להגביל את המעבר בשטחה בשעת חירום, אך הגבלה זו צריכה להיות לפרק זמן קצר ככל האפשר ובהתחייבות שהמדינה תאפשר את המעבר כמיטב יכולתה. ישראל לא חתמה על האמנה, אך עקרונותיה מהווים חלק מהמשפט הבינלאומי המנהגי.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות