Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania) המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania)
פסיקה | פסיקה / טריבונל בינלאומי | 09.04.1949
Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania)
פסק דין בסכסוך בין אנגליה ואלבניה בעניין מעבר אוניות זרות בתעלת קורפו והשמירה על ביטחונן. בית הדין הבינלאומי קבע, בהסתמך על המנהג הבינלאומי, כי למדינות, בזמן שלום, יש זכות לשלוח את אוניותיהן דרך מיצרים שבשליטתן של מדינות אחרות, גם בלי לקבל קודם את אישורן (זכות המעבר התמים - ראו סעיף 17 לאמנה בדבר דיני הים). כן קבע בית הדין שמדינה שבמימיה הטריטוריאליים יש מיצר או מעבר ימי חייבת להזהיר גם ספינות זרות מפני סכנות הצפויות במעבר. אם לא נקבע אחרת בהסכם בינלאומי, מדינת חוף אינה יכולה לאסור על מעבר תמים בזמן שלום. (עמודים 28-29 לפסק הדין)
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בסכסוך בין אנגליה ואלבניה בעניין מעבר אוניות זרות בתעלת קורפו והשמירה על ביטחונן. בית הדין הבינלאומי קבע, בהסתמך על המנהג הבינלאומי, כי למדינות, בזמן שלום, יש זכות לשלוח את אוניותיהן דרך מיצרים שבשליטתן של מדינות אחרות, גם בלי לקבל קודם את אישורן (זכות המעבר התמים - ראו סעיף 17 לאמנה בדבר דיני הים). כן קבע בית הדין שמדינה שבמימיה הטריטוריאליים יש מיצר או מעבר ימי חייבת להזהיר גם ספינות זרות מפני סכנות הצפויות במעבר. אם לא נקבע אחרת בהסכם בינלאומי, מדינת חוף אינה יכולה לאסור על מעבר תמים בזמן שלום. (עמודים 28-29 לפסק הדין)
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות