Right of Passage over Indian Territory (Portugal v. India) המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
Right of Passage over Indian Territory (Portugal v. India)
פסיקה | פסיקה / טריבונל בינלאומי | 12.04.1960
Right of Passage over Indian Territory (Portugal v. India)
בסכסוך בין הודו ופורטוגל, בעניין זכותה של פורטוגל לגישה למובלעות שלה בתוך הודו, קבע בית הדין הבינלאומי כי במקרים מסוימים יש למדינה זכות גישה למובלעות שהן חלק מהטריטוריה שלה אך נמצאת בשטח מדינה אחרת, וכי זכות זו קיימת גם אם המעבר נוגד את רצונה של מדינת המעבר. בית המשפט הסתמך על המנהג הקיים בין שתי המדינות, וקבע כי לפורטוגל יש זכות מעבר בהודו בין השאר כיוון שבמשך תקופה ארוכה מתן המעבר היה מוכר כזכות של פורטוגל ע"פ חוק. (עמוד 38 לפסק הדין)
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בסכסוך בין הודו ופורטוגל, בעניין זכותה של פורטוגל לגישה למובלעות שלה בתוך הודו, קבע בית הדין הבינלאומי כי במקרים מסוימים יש למדינה זכות גישה למובלעות שהן חלק מהטריטוריה שלה אך נמצאת בשטח מדינה אחרת, וכי זכות זו קיימת גם אם המעבר נוגד את רצונה של מדינת המעבר. בית המשפט הסתמך על המנהג הקיים בין שתי המדינות, וקבע כי לפורטוגל יש זכות מעבר בהודו בין השאר כיוון שבמשך תקופה ארוכה מתן המעבר היה מוכר כזכות של פורטוגל ע"פ חוק. (עמוד 38 לפסק הדין)
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות