A Theory of Enclaves: Vinukorov E. Lexington Books, 2007. המוקד להגנת הפרט
חיפוש
A Theory of Enclaves: Vinukorov E. Lexington Books, 2007.
ספרים | ספר | 01.01.2007
הדפסה הדפסה
שיתוף
וינוקורוב מסביר כי המעבר בין מדינה למובלעת שלה מוסדר על ידי הסכם או מנהג. העובדה שמובלעת גובלת עם יותר ממדינה אחת, או גם עם מים, אינה פוטרת את מדינת המעבר מחובותיה כלפי המדינה שאליה שיכת המובלעת. גם כאשר יש דרכי גישה חליפיות, מבחינת היעילות הכלכלית יש בדרך כלל רק דרך הגיונית אחת, והעובדה שהמובלעת גובלת עם מדינה רק מצד אחד אינה מסירה אפוא מאותה מדינה את החובה לאפשר את המעבר.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות