Israel rules to compensate Palestinian fishermen for destruction of boat המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
Israel rules to compensate Palestinian fishermen for destruction of boat
מאמרים | עיתונות | 20.08.2003
Israel rules to compensate Palestinian fishermen for destruction of boat

ידיעה באתר האינטרנט The Electronic Intifada על החלטת משרד הביטחון לפצות שני דייגים מדיר אל-בלח בגין טביעת סירתם בעת שהייתה ברשות הצבא. הצבא עצר את השניים כשעסקו בדייג בים התיכון, סמוך לחופי הרצועה. למרות החלטת בית המשפט הצבאי לשחררם להחזיר להם את הסירה, הם שוחררו מבלי לקבלה. מספר חודשים אחר כך הודיע הצבא כי הסירה טבעה בעת שהיתה ברשותו. משרד הביטחון החליט לפצות את הדייגים בסך 245,000 ש"ח.

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף

ידיעה באתר האינטרנט The Electronic Intifada על החלטת משרד הביטחון לפצות שני דייגים מדיר אל-בלח בגין טביעת סירתם בעת שהייתה ברשות הצבא. הצבא עצר את השניים כשעסקו בדייג בים התיכון, סמוך לחופי הרצועה. למרות החלטת בית המשפט הצבאי לשחררם להחזיר להם את הסירה, הם שוחררו מבלי לקבלה. מספר חודשים אחר כך הודיע הצבא כי הסירה טבעה בעת שהיתה ברשותו. משרד הביטחון החליט לפצות את הדייגים בסך 245,000 ש"ח.

עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות