בג"ץ 4481/91 - ברגיל ואח' נ' ממשלת ישראל ואח', פ"ד מז(4), 210 המוקד להגנת הפרט
בג"ץ 4481/91 - ברגיל ואח' נ' ממשלת ישראל ואח', פ"ד מז(4), 210
פסיקה | פסיקה / עליון | 25.08.1993
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בעתירת תנועת שלום עכשיו להורות לממשלת ישראל לחדול מהקמת התנחלויות בשטחים המוחזקים על ידי הצבא בתפיסה לוחמתית, כיוון שהיא סותרת את מחויבות המדינה על פי המשפט הבינלאומי הפומבי. העתירה נדחתה. השופטים קובעים שבתי המשפט דנים בסכסוכים ובמחלוקות ענייניים מוגדרים וספציפיים, ולא בוויכוחים מדיניים מופשטים; שבית המשפט לא ידון במדיניות חוץ, ביטחון או חברה כאשר אין לעתירה אחיזה בסכסוך מוגדר; ושהפרדת הרשויות נועדה למנוע לא רק התערבות בעניינים שהם בסמכותה של הרשות השופטת, אלא גם כניסה לתחומה המוגדר של כל אחת משלוש הרשויות. הפרסום נעשה ברשותה ובאדיבותה של ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות