Palestinian Detainees in Israel: Inhuman Conditions of Detention המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
Palestinian Detainees in Israel: Inhuman Conditions of Detention
דוחות | דוח | 01.07.2003
Palestinian Detainees in Israel: Inhuman Conditions of Detention
דו"ח של הפדרציה הבינלאומית לזכויות אדם: "עצירים פלסטינים בישראל: תנאי מעצר בלתי אנושיים". הוועדה קובעת כי גם צרכים ביטחוניים אינם יכולים להצדיק ענישה קולקטיבית, עינויים, הוצאה להורג ללא משפט, והפרה של זכויות אדם אחרות. הדו"ח מציג חששות והשגות ביחס למדיניות ישראל כלפי הפלסטינים - בניגוד לאמנות והצהרות בינלאומיות שעליהן היא חתומה - ופרקטיקות הנובעות ממנה, כגון מעצרים המוניים, התעמרות בקטינים, תנאים בלתי הולמים לעצירים, חקירה בעינויים, ומניעת מפגש עם עו"ד.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דו"ח של הפדרציה הבינלאומית לזכויות אדם: "עצירים פלסטינים בישראל: תנאי מעצר בלתי אנושיים". הוועדה קובעת כי גם צרכים ביטחוניים אינם יכולים להצדיק ענישה קולקטיבית, עינויים, הוצאה להורג ללא משפט, והפרה של זכויות אדם אחרות. הדו"ח מציג חששות והשגות ביחס למדיניות ישראל כלפי הפלסטינים - בניגוד לאמנות והצהרות בינלאומיות שעליהן היא חתומה - ופרקטיקות הנובעות ממנה, כגון מעצרים המוניים, התעמרות בקטינים, תנאים בלתי הולמים לעצירים, חקירה בעינויים, ומניעת מפגש עם עו"ד.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות