Preventing Torture and other Ill-Treatment In U.S. Military and Intelligence Detention Facilities המוקד להגנת הפרט
Preventing Torture and other Ill-Treatment In U.S. Military and Intelligence Detention Facilities
מסמכים אחרים | נייר עמדה | 22.11.2009
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
ארגון Human Rights Watch קורא לממשלת ארצות הברית להתאים את תנאי ההחזקה של כלואים לחוק ההומניטרי הבינלאומי. בין המלצותיו: לגנות כל צורה של עינויים בכל זמן; לשפר את תנאי המעצר, ובכלל זה לבטל את ההחזקה הממושכת בבידוד; לפרסם את מיקומם של כל מתקני הכליאה והמעצר בארצות הברית ומחוצה לה; לאפשר ביקור סדיר של עורכי דין, אנשי רפואה, נציגי הצלב האדום וארגוני זכויות אדם אחרים ועוד.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות