Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearances המוקד להגנת הפרט
Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearances
מסמכים אחרים | החלטת או"ם | 18.12.1992
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
ההכרזה קובעת, בין היתר, כי מדינה לא תתיר, בשום מצב, היעלמויות כפויות, ותגדיר את אלה כעבירות פליליות; כי אדם שנשללת חירותו יוחזק במתקן מעצר מוכרז; שמידע על מעצרו של אדם ועל מקום מעצרו יימסר לקרוביו או לעורך דינו; ושינוהל מעקב אחרי מעצרם של כל העצירים במדינה, שיספק מידע רלוואנטי לגורמים הנוגעים בדבר. מאתר ספריית זכויות האדם באוניברסיטת מינסוטה.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות