Charkaoui v. Canada (Citizenship and Immigration), 2007 SCC 9 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
Charkaoui v. Canada (Citizenship and Immigration), 2007 SCC 9
פסיקה | פסיקה / בית משפט לאומי | 23.02.2007
Charkaoui v. Canada (Citizenship and Immigration), 2007 SCC 9
פסק דין תקדימי של בית המשפט העליון הקנדי, המבטל סעיפים מרכזיים מן ה-Immigration and Refugee Protection Act. חוק קנדי זה התיר מעצר מינהלי לתקופה בלתי מוגבלת של תושבי קבע קנדיים ונתינים זרים הנחשדים בביצוע, ייזום או תכנון של מעשי טרור, על פי ראיות חסויות שאינן נמסרות לעציר או לבא כוחו. עתה נפסק כי מעצר מינהלי לתקופה בלתי מוגבלת על פי ראיות חסויות, ללא ביקורת שיפוטית מהירה ואפקטיבית, מנוגד למגילת הזכויות הקנדית, ויש לבטלו. פסק הדין ייכנס לתוקף בתוך שנה מפרסומו, ועד אז, קבע בית המשפט, על הפרלמנט הקנדי לשנות את החוק בהתאם לפסק הדין.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין תקדימי של בית המשפט העליון הקנדי, המבטל סעיפים מרכזיים מן ה-Immigration and Refugee Protection Act. חוק קנדי זה התיר מעצר מינהלי לתקופה בלתי מוגבלת של תושבי קבע קנדיים ונתינים זרים הנחשדים בביצוע, ייזום או תכנון של מעשי טרור, על פי ראיות חסויות שאינן נמסרות לעציר או לבא כוחו. עתה נפסק כי מעצר מינהלי לתקופה בלתי מוגבלת על פי ראיות חסויות, ללא ביקורת שיפוטית מהירה ואפקטיבית, מנוגד למגילת הזכויות הקנדית, ויש לבטלו. פסק הדין ייכנס לתוקף בתוך שנה מפרסומו, ועד אז, קבע בית המשפט, על הפרלמנט הקנדי לשנות את החוק בהתאם לפסק הדין.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות