A and others v. Secretary of State for the Home Department [United Kingdom] המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
A and others v. Secretary of State for the Home Department [United Kingdom]
פסיקה | פסיקה / בית משפט לאומי | 16.12.2004
A and others v. Secretary of State for the Home Department [United Kingdom]
פסק דין המבטל את סעיף 23 ל-Anti Terrorism Crime and Security Act, המסמיך את שר הפנים הבריטי להצהיר על נתין זר כ"חשוד כטרוריסט בינלאומי" ולהחזיקו במעצר לתקופה בלתי מוגבלת, גם אם לא ניתן להרחיקו מבריטניה למעשה מטעמים חוקיים או פרקטיים. בית הלורדים הבריטי פסק כי סעיף זה מנוגד לסעיפים 5 ו-14 לאמנה האירופית לזכויות אדם, בהיותו בלתי מידתי ומפלה על רקע לאום. כן ביטל בית המשפט את הצו המכריז על מצב חירום בבריטניה ועל השעיית התחייבותה של בריטניה מסעיף 5 לאמנה האירופית לזכויות אדם.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין המבטל את סעיף 23 ל-Anti Terrorism Crime and Security Act, המסמיך את שר הפנים הבריטי להצהיר על נתין זר כ"חשוד כטרוריסט בינלאומי" ולהחזיקו במעצר לתקופה בלתי מוגבלת, גם אם לא ניתן להרחיקו מבריטניה למעשה מטעמים חוקיים או פרקטיים. בית הלורדים הבריטי פסק כי סעיף זה מנוגד לסעיפים 5 ו-14 לאמנה האירופית לזכויות אדם, בהיותו בלתי מידתי ומפלה על רקע לאום. כן ביטל בית המשפט את הצו המכריז על מצב חירום בבריטניה ועל השעיית התחייבותה של בריטניה מסעיף 5 לאמנה האירופית לזכויות אדם.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות