Movement and Access Restrictions in the West Bank: Uncertainty and Inefficiency in the Palestinian Economy המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
Movement and Access Restrictions in the West Bank: Uncertainty and Inefficiency in the Palestinian Economy
דוחות | דוח | 09.05.2007
Movement and Access Restrictions in the West Bank: Uncertainty and Inefficiency in the Palestinian Economy
דו"ח של הבנק העולמי מבקר את מדינת ישראל על ההגבלות הקשות שהיא מטילה על חופש התנועה בתחום הרשות הפלסטינית, הפוגעות ביכולתה של זו להתפתח כלכלית. ההגבלות הישראליות חוסמות את הגישה לכמחצית משטח הגדה המערבית, ומפוררות כל סיכוי שהכלכלה הפלשתינית תצא מן המשבר שאליו נקלעה. מספרם העולה של החסימות, נקודות הביקורת והשערים מייקר את הפעילות העסקית ויוצר חוסר ודאות וחוסר יעילות כלכלית. להערכת כותבי הדו"ח, הגישה לכ-41 קטעי כבישים באורך כולל של כ-700 ק"מ נמנעת מתושביה הפלסטינים של הגדה המערבית. הבנק מתריע כי לא תושג התאוששות כלכלית כל עוד שטחים גדולים בגדה המערבית יישארו בלתי נגישים לצרכים כלכליים, וכל עוד הגבלת תנועה תהיה הנורמה לרוב התושבים. מאתר הבנק העולמי.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דו"ח של הבנק העולמי מבקר את מדינת ישראל על ההגבלות הקשות שהיא מטילה על חופש התנועה בתחום הרשות הפלסטינית, הפוגעות ביכולתה של זו להתפתח כלכלית. ההגבלות הישראליות חוסמות את הגישה לכמחצית משטח הגדה המערבית, ומפוררות כל סיכוי שהכלכלה הפלשתינית תצא מן המשבר שאליו נקלעה. מספרם העולה של החסימות, נקודות הביקורת והשערים מייקר את הפעילות העסקית ויוצר חוסר ודאות וחוסר יעילות כלכלית. להערכת כותבי הדו"ח, הגישה לכ-41 קטעי כבישים באורך כולל של כ-700 ק"מ נמנעת מתושביה הפלסטינים של הגדה המערבית. הבנק מתריע כי לא תושג התאוששות כלכלית כל עוד שטחים גדולים בגדה המערבית יישארו בלתי נגישים לצרכים כלכליים, וכל עוד הגבלת תנועה תהיה הנורמה לרוב התושבים. מאתר הבנק העולמי.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות