Secret Evidence and the Due Process of Terrorist Detention המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
Secret Evidence and the Due Process of Terrorist Detention
מאמרים | אקדמי | 19.11.2009
Secret Evidence and the Due Process of Terrorist Detention
מאמר הסוקר את אופני ההתמודדות של דמוקרטיות שונות עם הקושי המשותף הכרוך בהוכחת חשדות כנגד חשודים בטרור בד בבד עם הצגתם במהלך שימוע: בעוד שהליך ההוכחה מחייב ממשלות להגן על מידע מודיעיני רגיש, ההימנעות מחשיפת ראיות בפני חשודים פוגעת לכאורה בהגינות ההליך המשפטי. סקירה זו ממחישה שהמודלים שמאמצות דמוקרטיות החולקות יסודות משפטיים משותפים מבטאים השקפות שונות ביחס לזכות להליך משפטי הוגן, וכן שיעילותם של מודלים אלה תלויה במבנה המערכת המשפטית המיוחדת של כל מדינה.
קישור
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
מאמר הסוקר את אופני ההתמודדות של דמוקרטיות שונות עם הקושי המשותף הכרוך בהוכחת חשדות כנגד חשודים בטרור בד בבד עם הצגתם במהלך שימוע: בעוד שהליך ההוכחה מחייב ממשלות להגן על מידע מודיעיני רגיש, ההימנעות מחשיפת ראיות בפני חשודים פוגעת לכאורה בהגינות ההליך המשפטי. סקירה זו ממחישה שהמודלים שמאמצות דמוקרטיות החולקות יסודות משפטיים משותפים מבטאים השקפות שונות ביחס לזכות להליך משפטי הוגן, וכן שיעילותם של מודלים אלה תלויה במבנה המערכת המשפטית המיוחדת של כל מדינה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות