Written Submission for Consideration המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
Written Submission for Consideration
מסמכים אחרים | חוות דעת | 01.07.2010
Written Submission for Consideration
המוקד להגנת הפרט הגיש לוועדה לזכויות אדם של האו"ם חוות דעת בעניין מדיניות וחקיקה הפוגעות בתושבי ירושלים המזרחית. המוקד מפרט את עמדותיו ואת השגותיו לגבי מדיניות ישראל בעניין מעמדם החוקי של הפלסטינים תושבי ירושלים המזרחית; שלילת תושבותם של פלסטינים תושבי העיר, שהמוקד מכנה אותה גירוש שקט; וחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת השעה), היוצר הגבלות קשות על הזכויות לאיחוד משפחות ורישום ילדים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
המוקד להגנת הפרט הגיש לוועדה לזכויות אדם של האו"ם חוות דעת בעניין מדיניות וחקיקה הפוגעות בתושבי ירושלים המזרחית. המוקד מפרט את עמדותיו ואת השגותיו לגבי מדיניות ישראל בעניין מעמדם החוקי של הפלסטינים תושבי ירושלים המזרחית; שלילת תושבותם של פלסטינים תושבי העיר, שהמוקד מכנה אותה גירוש שקט; וחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת השעה), היוצר הגבלות קשות על הזכויות לאיחוד משפחות ורישום ילדים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות