המוקד להגנת הפרט בנייר עמדה בנושא ביטוח בריאות לילדים תושבי ירושלים המזרחית: יש ליישם את ההסדר בעניין ביטוח בריאות לילדים, שלפחות אחד מהוריהם תושב, על פי התחייבויות המדינה בבג"ץ וחוק ביטוח בריאות ממלכתי, ולאור זכויות אדם וזכויות יסוד המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
14.03.2011
המוקד להגנת הפרט בנייר עמדה בנושא ביטוח בריאות לילדים תושבי ירושלים המזרחית: יש ליישם את ההסדר בעניין ביטוח בריאות לילדים, שלפחות אחד מהוריהם תושב, על פי התחייבויות המדינה בבג"ץ וחוק ביטוח בריאות ממלכתי, ולאור זכויות אדם וזכויות יסוד
המוקד להגנת הפרט בנייר עמדה בנושא ביטוח בריאות לילדים תושבי ירושלים המזרחית: יש ליישם את ההסדר בעניין ביטוח בריאות לילדים, שלפחות אחד מהוריהם תושב, על פי התחייבויות המדינה בבג"ץ וחוק ביטוח בריאות ממלכתי, ולאור זכויות אדם וזכויות יסוד
בנייר עמדה שנשלח למוסד לביטוח לאומי (מל"ל), משרד הפנים ומשרד המשפטים, לקראת דיוניהם בנושא, טוען המוקד להגנת הפרט כי הזכאות לביטוח בריאות לילדים, שאחד מהוריהם הוא תושב קבע ומוכר כמבוטח על ידי מל"ל, מעוגנת בחוק ביטוח בריאות ממלכתי תשנ"ד-1994, זאת גם אם הילד הקטין, השוהה עם הורהו תושב ישראל, טרם נרשם במרשם האוכלוסין. 

בהליך הרישומי-בירוקרטי מעורבים שני גורמים מרכזיים – מל"ל ומשרד הפנים. מל"ל אחראי על הרישום בקובץ המבוטחים בביטוח בריאות, וזאת ללא תלות באחריות משרד הפנים על הרישום במרשם האוכלוסין. בניגוד לילד ששני הוריו תושבים – המקבל עם לידתו מספר זיהוי – ילד שרק אחד מהוריו תושב, לא מקבל כל מספר עם היוולדו. הסיבה לכך, לטענת משרד הפנים, היא הצורך לבחון את תושבותם של הילדים בטרם רישומם במרשם האוכלוסין. לפיכך, על ההורה התושב לגשת למשרד הפנים ולהסדיר את רישום הילד במרשם האוכלוסין, הליך שאורך זמן רב. עקב ההליך הממושך של הסדרת רישום הילד וקבלת מספר ת"ז במשרד הפנים, מנפיק מל"ל מספר זמני לילד, על מנת שזה יבוטח בביטוח בריאות לו הוא זכאי על פי החוק.

עד שנת 1999 הגיעו למוקד תלונות רבות הנוגעות לילדים מירושלים המזרחית, שאחד מהוריהם תושב, אשר בשל הליכים בירוקרטיים ממושכים במל"ל, הנפקת מספרים זמניים עבורם ארכה זמן לא מבוטל, מספר שבועות עד מספר חודשים, שבמהלכו לא היו מבוטחים בביטוח בריאות. במקרים רבים פנו למוקד הורים של ילדים אשר נמנע מהם טיפול רפואי דחוף וחיוני, כיוון שטרם הונפקו להם מספרים זמניים ובתי החולים סירבו לטפל בהם בשל היעדר ביטוח בריאות.

בשנת 2001, בעקבות עתירת המוקד וארגוני זכויות אדם נוספים לבג"ץ, נקבע נוהל מקוצר להנפקת מספר זמני על ידי מל"ל. על פי ההסדר, אשר קיבל תוקף של פסק דין, יונפק לילד של תושב ישראל, הרשום בקובץ ביטוח בריאות, מספר זמני בתוך שבוע ימים מיום לידתו, ובמקרים של צורך בטיפול רפואי דחוף, באופן מיידי.

במהלך השנים ניסה ומנסה מל"ל לכרסם בהסדר הבג"ץ. משנת 2003, למרות שבהסדר מדובר על "ילדים" ללא הגבלת גיל, החל מל"ל לטעון כי ההסדר נוגע לתינוקות עד גיל שנה בלבד והפסיק להנפיק מספרים זמניים – וכפועל יוצא מכך ביטוח בריאות – לילדים לאחר גיל שנה; לילדים מעל גיל שנה הונפק מספר זמני רק בכפוף להגשת בקשה לרישום במשרד הפנים. המוקד מחה על הנוהל המצמצם, אך ללא הועיל. בשנת 2009 פירסם מל"ל נוהל חדש, הקובע כי לילדים להם מלאה שנה (או לכל היותר שנה וחצי), יבוטל המספר הזמני ויופסק ביטוח הבריאות (אלא אם תומצא תשובת משרד הפנים, כי העניין עודנו בטיפול ואז תידחה הפסקת הביטוח ב-90 יום). בעקבות נוהל זה, מסרב המוסד להנפיק מספרים זמניים לילדים מעל גיל שנה, גם אם הוגשה בקשה לרישומם במשרד הפנים.

אי העמידה בתנאים שהוסכמו בבג"ץ, הביאה לכך שבשנה האחרונה תלויות ועומדות בפני בית הדין האזורי לעבודה למעלה מ-15 תביעות בנושא ביטוח בריאות ומספרים זמניים, שהוגשו מטעם המוקד. לדוגמא, תביעה שהוגשה בעניינו של ילד בן 5, בעל מום מולד בלב. הילד – שאימו תושבת ישראל ואביו מהגדה המערבית – נולד בארה"ב ומאז שנת 2008 מתגורר עם משפחתו בירושלים המזרחית. עם הגיעם לישראל, פעלה האם על פי הנחיות משרד הפנים לרישומו במרשם האוכלוסין; מל"ל הנפיק לו מספר זמני והוא בוטח בביטוח בריאות. בשנת 2010 קבע רופאו של הילד כי עליו לעבור צינתור, אולם כשהגיעה האם לקופת החולים התברר לה כי מל"ל – בעקבות השינוי החד צדדי של הנוהל – הפסיק את ביטוח הבריאות של הילד, מבלי שניתנה התראה או נערך שימוע בעניין. רק לאחר שהמשפחה הגישה תביעה באמצעות המוקד, "הסכים" מל"ל לחדש את המספר המזהה הזמני של הילד ואת ביטוח הבריאות שלו וכך התאפשר לו לעבור את הניתוח הדחוף.

המוקד טוען, כי לא זאת בלבד שמדיניות מל"ל – כי רישומם של ילדים במרשם האוכלוסין מהווה תנאי לביטוחם בביטוח בריאות – מהווה הפרה בוטה וחד צדדית של הסדר בג"ץ, אלא שהיא גם חוטאת לכלל הפרשנות אותו יש לתת לטקסט, לאור זכויות האדם. הזכות לשירותים רפואיים, כחלק מהזכות לשלמות הגוף ולחיים, הינה זכות יסוד. שלילת זכות זו עלולה לגרום לפגיעה קשה ובלתי הפיכה. בנוסף לפגיעה הישירה בזכות לבריאות, פוגע מל"ל גם בזכותם של ילדים של תושבי ישראל לשוויון. המוקד טוען כי מדיניות מל"ל אינה סבירה ואינה מידתית. לא יעלה על הדעת שקטין לא יהיה זכאי לביטוח בריאות שעה שאחד מהוריו, עימו הוא מתגורר בישראל, מוכר כתושב ורשום בקובץ המבוטחים בביטוח בריאות.

לא זאת אף זאת, לנהלים הדרקוניים של מל"ל מצטרפים הקשיים שמערים משרד הפנים על רישום ילדים פלסטינים מירושלים המזרחית, לא כל שכן רישום ילדים שרק אחד מהוריהם הוא תושב. כך, גם כאשר ההורה עשה את כל הנדרש לצורך רישום ילדו במשרד הפנים, פעולה פשוטה לכאורה, של יידוע משרד הפנים אודות לידת ילד, הוא מגלה כי לפניו פעולה מסובכת וממושכת, הכוללת טיפול מפרך, פניות חוזרות ונשנות, הגשת מסמכים רבים ולעיתים צורך בפנייה לשירותים משפטיים ולערכאות.

המוקד מדגיש כי החוק אינו מתנה את הזכות לשירותי בריאות ברישום במרשם האוכלוסין וכי היעדר רישום במרשם אינו מהווה עילה לשלילת שירותי בריאות. ההסדר הראוי הוא כי ילד, שלפחות אחד מהוריו הוא תושב, יהא זכאי לביטוח בריאות מיום לידתו ועד לסיום בדיקת התושבות או מתן מספר זהות ע"י משרד הפנים, ללא הגבלת זמן. הסדר זה יהיה תואם את ההתחייבות בבג"ץ ואת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ויכבד זכויות אדם וזכויות יסוד.
הדפסה הדפסה
שיתוף
בנייר עמדה שנשלח למוסד לביטוח לאומי (מל"ל), משרד הפנים ומשרד המשפטים, לקראת דיוניהם בנושא, טוען המוקד להגנת הפרט כי הזכאות לביטוח בריאות לילדים, שאחד מהוריהם הוא תושב קבע ומוכר כמבוטח על ידי מל"ל, מעוגנת בחוק ביטוח בריאות ממלכתי תשנ"ד-1994, זאת גם אם הילד הקטין, השוהה עם הורהו תושב ישראל, טרם נרשם במרשם האוכלוסין. 

בהליך הרישומי-בירוקרטי מעורבים שני גורמים מרכזיים – מל"ל ומשרד הפנים. מל"ל אחראי על הרישום בקובץ המבוטחים בביטוח בריאות, וזאת ללא תלות באחריות משרד הפנים על הרישום במרשם האוכלוסין. בניגוד לילד ששני הוריו תושבים – המקבל עם לידתו מספר זיהוי – ילד שרק אחד מהוריו תושב, לא מקבל כל מספר עם היוולדו. הסיבה לכך, לטענת משרד הפנים, היא הצורך לבחון את תושבותם של הילדים בטרם רישומם במרשם האוכלוסין. לפיכך, על ההורה התושב לגשת למשרד הפנים ולהסדיר את רישום הילד במרשם האוכלוסין, הליך שאורך זמן רב. עקב ההליך הממושך של הסדרת רישום הילד וקבלת מספר ת"ז במשרד הפנים, מנפיק מל"ל מספר זמני לילד, על מנת שזה יבוטח בביטוח בריאות לו הוא זכאי על פי החוק.

עד שנת 1999 הגיעו למוקד תלונות רבות הנוגעות לילדים מירושלים המזרחית, שאחד מהוריהם תושב, אשר בשל הליכים בירוקרטיים ממושכים במל"ל, הנפקת מספרים זמניים עבורם ארכה זמן לא מבוטל, מספר שבועות עד מספר חודשים, שבמהלכו לא היו מבוטחים בביטוח בריאות. במקרים רבים פנו למוקד הורים של ילדים אשר נמנע מהם טיפול רפואי דחוף וחיוני, כיוון שטרם הונפקו להם מספרים זמניים ובתי החולים סירבו לטפל בהם בשל היעדר ביטוח בריאות.

בשנת 2001, בעקבות עתירת המוקד וארגוני זכויות אדם נוספים לבג"ץ, נקבע נוהל מקוצר להנפקת מספר זמני על ידי מל"ל. על פי ההסדר, אשר קיבל תוקף של פסק דין, יונפק לילד של תושב ישראל, הרשום בקובץ ביטוח בריאות, מספר זמני בתוך שבוע ימים מיום לידתו, ובמקרים של צורך בטיפול רפואי דחוף, באופן מיידי.

במהלך השנים ניסה ומנסה מל"ל לכרסם בהסדר הבג"ץ. משנת 2003, למרות שבהסדר מדובר על "ילדים" ללא הגבלת גיל, החל מל"ל לטעון כי ההסדר נוגע לתינוקות עד גיל שנה בלבד והפסיק להנפיק מספרים זמניים – וכפועל יוצא מכך ביטוח בריאות – לילדים לאחר גיל שנה; לילדים מעל גיל שנה הונפק מספר זמני רק בכפוף להגשת בקשה לרישום במשרד הפנים. המוקד מחה על הנוהל המצמצם, אך ללא הועיל. בשנת 2009 פירסם מל"ל נוהל חדש, הקובע כי לילדים להם מלאה שנה (או לכל היותר שנה וחצי), יבוטל המספר הזמני ויופסק ביטוח הבריאות (אלא אם תומצא תשובת משרד הפנים, כי העניין עודנו בטיפול ואז תידחה הפסקת הביטוח ב-90 יום). בעקבות נוהל זה, מסרב המוסד להנפיק מספרים זמניים לילדים מעל גיל שנה, גם אם הוגשה בקשה לרישומם במשרד הפנים.

אי העמידה בתנאים שהוסכמו בבג"ץ, הביאה לכך שבשנה האחרונה תלויות ועומדות בפני בית הדין האזורי לעבודה למעלה מ-15 תביעות בנושא ביטוח בריאות ומספרים זמניים, שהוגשו מטעם המוקד. לדוגמא, תביעה שהוגשה בעניינו של ילד בן 5, בעל מום מולד בלב. הילד – שאימו תושבת ישראל ואביו מהגדה המערבית – נולד בארה"ב ומאז שנת 2008 מתגורר עם משפחתו בירושלים המזרחית. עם הגיעם לישראל, פעלה האם על פי הנחיות משרד הפנים לרישומו במרשם האוכלוסין; מל"ל הנפיק לו מספר זמני והוא בוטח בביטוח בריאות. בשנת 2010 קבע רופאו של הילד כי עליו לעבור צינתור, אולם כשהגיעה האם לקופת החולים התברר לה כי מל"ל – בעקבות השינוי החד צדדי של הנוהל – הפסיק את ביטוח הבריאות של הילד, מבלי שניתנה התראה או נערך שימוע בעניין. רק לאחר שהמשפחה הגישה תביעה באמצעות המוקד, "הסכים" מל"ל לחדש את המספר המזהה הזמני של הילד ואת ביטוח הבריאות שלו וכך התאפשר לו לעבור את הניתוח הדחוף.

המוקד טוען, כי לא זאת בלבד שמדיניות מל"ל – כי רישומם של ילדים במרשם האוכלוסין מהווה תנאי לביטוחם בביטוח בריאות – מהווה הפרה בוטה וחד צדדית של הסדר בג"ץ, אלא שהיא גם חוטאת לכלל הפרשנות אותו יש לתת לטקסט, לאור זכויות האדם. הזכות לשירותים רפואיים, כחלק מהזכות לשלמות הגוף ולחיים, הינה זכות יסוד. שלילת זכות זו עלולה לגרום לפגיעה קשה ובלתי הפיכה. בנוסף לפגיעה הישירה בזכות לבריאות, פוגע מל"ל גם בזכותם של ילדים של תושבי ישראל לשוויון. המוקד טוען כי מדיניות מל"ל אינה סבירה ואינה מידתית. לא יעלה על הדעת שקטין לא יהיה זכאי לביטוח בריאות שעה שאחד מהוריו, עימו הוא מתגורר בישראל, מוכר כתושב ורשום בקובץ המבוטחים בביטוח בריאות.

לא זאת אף זאת, לנהלים הדרקוניים של מל"ל מצטרפים הקשיים שמערים משרד הפנים על רישום ילדים פלסטינים מירושלים המזרחית, לא כל שכן רישום ילדים שרק אחד מהוריהם הוא תושב. כך, גם כאשר ההורה עשה את כל הנדרש לצורך רישום ילדו במשרד הפנים, פעולה פשוטה לכאורה, של יידוע משרד הפנים אודות לידת ילד, הוא מגלה כי לפניו פעולה מסובכת וממושכת, הכוללת טיפול מפרך, פניות חוזרות ונשנות, הגשת מסמכים רבים ולעיתים צורך בפנייה לשירותים משפטיים ולערכאות.

המוקד מדגיש כי החוק אינו מתנה את הזכות לשירותי בריאות ברישום במרשם האוכלוסין וכי היעדר רישום במרשם אינו מהווה עילה לשלילת שירותי בריאות. ההסדר הראוי הוא כי ילד, שלפחות אחד מהוריו הוא תושב, יהא זכאי לביטוח בריאות מיום לידתו ועד לסיום בדיקת התושבות או מתן מספר זהות ע"י משרד הפנים, ללא הגבלת זמן. הסדר זה יהיה תואם את ההתחייבות בבג"ץ ואת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ויכבד זכויות אדם וזכויות יסוד.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות