המוקד להגנת הפרט - בעקבות הנחיית בית המשפט בעתירות נגד חוק האזרחות והכניסה לישראל: המדינה הפחיתה את הגיל ממנו נשים יכולות לקבל מעמד ארעי מ-50 ל-40, ובלבד שהן חיות לפחות 10 שנים בישראל מתוקף היתר שהייה כדין
חזרה לעמוד הקודם
30.07.2023

בעקבות הנחיית בית המשפט בעתירות נגד חוק האזרחות והכניסה לישראל: המדינה הפחיתה את הגיל ממנו נשים יכולות לקבל מעמד ארעי מ-50 ל-40, ובלבד שהן חיות לפחות 10 שנים בישראל מתוקף היתר שהייה כדין

ביום 25.4.2022 עתרו לבג"ץ האגודה לזכויות האזרח, המוקד להגנת הפרט ורופאים לזכויות אדם נגד חוק האזרחות והכניסה לישראל שנחקק מחדש במרץ 2022. הארגונים טענו כי מדובר בחוק גזעני שתכליתו דמוגרפית, אשר אינו מאפשר לפלסטינים להסדיר את מעמדם בישראל בעילה גורפת של סיכון ביטחוני. כמו כן, נטען כי החוק פוגע בשורה ארוכה של זכויות יסוד של מי שהוּתר להם לשהות בישראל ושהפכו ברבות השנים תושביה הלכה למעשה  – ובייחוד נשים נפגעות אלימות מצד בני זוגן וילדים אשר נותרים ללא תושבות בבגרותם.

בתגובה מטעם משיבי הממשלה מיום 13.11.2022, נטען כי החוק חוקתי ומידתי וכי יש לדחות את כל העתירות שהוגשו נגדו, לרבות עתירת הארגונים. בעקבות הדיון שהתקיים ביום 1.12.2022, הורה בית המשפט למדינה להודיע בתוך 90 יום מהי נכונותה לערוך שינויים במספר סוגיות: תיקון הגדרת תושב איזור; הכללת בני זוג מאותו מין בהיתר לבני זוג; הרחבת האפשרות לקבלת מעמד ארעי לפי סעיף 5 לחוק גם לנשים מעל גיל 40; וכן להתייחס לצורך במכסה השנתית הקבועה בחוק בנוגע למספר בקשות למתן מעמד מטעמים הומניטאריים.

בהודעת עדכון מטעם משיבי הממשלה מיום 27.7.2023, עדכנה המדינה כי בעקבות דיון שקיים שר הפנים בהשתתפות נציגי גורמי הביטחון, נציגי רשות האוכלוסין וההגירה ונציגי משרד המשפטים, החליט השר לאפשר "באופן הדרגתי" מתן מעמד ארעי מסוג א/5 ל"נשים בגילאי 50-40... קרי בנות זוג של אזרח או תושב ישראל השוהות בישראל בהיתר מת"ק 10 שנים לפחות", בכפוף לעמידה בתנאים הדרושים לבחינת בקשות מעין אלה. עוד צוין כי לפי נתוני משרד הפנים, הקבוצה שלעיל מונה כיום כ-1,300 נשים.

כמו כן נמסר כי שר הפנים אף החליט כי ניתן יהיה לבחון בקשה לאיחוד משפחות "למי שנמצאו רשומים כ'תושבי אזור', אך מעולם לא הייתה להם כל זיקה לאזור מעבר לרישומם", ובלבד שמדובר "במי שחי את חייו במדינה שאינה מבין המדינות המנויות בתוספת לחוק". בד בבד, צוין בתגובה כי "אין באמור בכדי לשנות מעמדתה העקבית של המדינה לפיה הגדרת תושב האזור מצויה בליבת ההסדר של חוק הוראת השעה...".

בנוגע להנחיית בית המשפט לאפשר הגשת בקשות לאיחוד משפחות של בני זוג מאותו מין, נמסר כי שר הפנים החליט כי בקשות כאלו ימשיכו להידון בוועדה ההומניטארית. כמו כן, החליט השר להשאיר על כנה את המכסה – הנמוכה וחסרת הצידוק – שנקבעה בחוק למתן מעמד מטעמים הומניטאריים ועומדת על 48 אישורי בקשות לשנה. בעניין זה נמסר כי מתחילת 2023 נפתחו 132 בקשות בוועדה ההומניטארית, והתקבלו 14 החלטות שר בהן ניתן היתר מת"ק או מעמד ארעי מטעמים הומניטאריים. עוד נמסר כי בשנת 2022 מולאה מכסת האישורים. בסיכום עדכונה, טענה המדינה כי "בשים לב להחלטות שר הפנים ביחס לחלק הארי של הנקודות שלגביהן ביקש בית המשפט התייחסות קונקרטית, עמדת המשיבים כי חוק הוראת השעה... חוקתי הוא, ולפיכך אינו מקים עילה להתערבות שיפוטית בהוראותיו".