The Wall in the West Bank: State of Implementation of the International Court of Justice Advisory Opinion המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
The Wall in the West Bank: State of Implementation of the International Court of Justice Advisory Opinion
מסמכים אחרים | נייר עמדה | 01.11.2006
The Wall in the West Bank: State of Implementation of the International Court of Justice Advisory Opinion
נייר עמדה של ארגון אל-חק הסוקר ומנתח את הימנעות ישראל מאימוץ חוות הדעת המייעצת של בית הדין הבינלאומי לצדק בעניין חומת ההפרדה. הוא עומד, בין היתר, על הקשר בין ההתנחלות בשטחים הכבושים לבין תוואי חומת ההפרדה, ועל הקשר בין הקמת החומה לבין סיפוחן של אדמות פלסטיניות. מאתר אל-חק
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
נייר עמדה של ארגון אל-חק הסוקר ומנתח את הימנעות ישראל מאימוץ חוות הדעת המייעצת של בית הדין הבינלאומי לצדק בעניין חומת ההפרדה. הוא עומד, בין היתר, על הקשר בין ההתנחלות בשטחים הכבושים לבין תוואי חומת ההפרדה, ועל הקשר בין הקמת החומה לבין סיפוחן של אדמות פלסטיניות. מאתר אל-חק
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות