Report of the Secretary-General pursuant to General Assembly resolution ES-10/15 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
Report of the Secretary-General pursuant to General Assembly resolution ES-10/15
דוחות | דוח | 17.10.2006
Report of the Secretary-General pursuant to General Assembly resolution ES-10/15
בהתאם להחלטת העצרת הכללית של האו"ם הקים מזכ"ל האו"ם גוף שיעסוק במרשם הנזקים הנגרמים לפלסטינים עקב הקמת חומת ההפרדה. תפקידו של גוף זה, שמושבו במטה האו"ם בוינה, לתעד את כל הנזקים האמורים לעיל על פי הצהרות שימסרו פלסטינים. יש להדגיש כי לא מדובר בגוף בעל סמכויות שיפוטיות או מעין-שיפוטיות, וכי תיעוד הנזקים ייעשה בהליך טכני של בירור עובדות. בכל מקרה, אין לראות בגוף זה מוסד מוסמך לתביעת פיצויים מישראל. מאתר ReliefWeb
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בהתאם להחלטת העצרת הכללית של האו"ם הקים מזכ"ל האו"ם גוף שיעסוק במרשם הנזקים הנגרמים לפלסטינים עקב הקמת חומת ההפרדה. תפקידו של גוף זה, שמושבו במטה האו"ם בוינה, לתעד את כל הנזקים האמורים לעיל על פי הצהרות שימסרו פלסטינים. יש להדגיש כי לא מדובר בגוף בעל סמכויות שיפוטיות או מעין-שיפוטיות, וכי תיעוד הנזקים ייעשה בהליך טכני של בירור עובדות. בכל מקרה, אין לראות בגוף זה מוסד מוסמך לתביעת פיצויים מישראל. מאתר ReliefWeb
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות