Re: Prevention of Access to the Occupied Palestinian Territory המוקד להגנת הפרט
חיפוש
Re: Prevention of Access to the Occupied Palestinian Territory
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 25.01.2015
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פנייה של קבוצת ארגוני זכויות אדם, ביניהם המוקד להגנת הפרט, לדווחית המיוחדת של האו"ם בנושא מניעת אלימות נגד נשים, בעקבות החלטת ישראל שלא להתיר את ביקורה בשטחים הכבושים. הארגונים מביעים את אכזבתם מן ההחלטה ואת תמיכתם בעבודתה של הדווחית ובמטרותיה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות