המוקד להגנת הפרט - הנדון: פניית המוקד להגנת הפרט בדבר החלטות רע"ן בטחון מידע בדבר כניסת אדם לבית הסוהר
חזרה לעמוד הקודם
03.11.2015|מסמכים אחרים|תכתובת עקרונית

הנדון: פניית המוקד להגנת הפרט בדבר החלטות רע"ן בטחון מידע בדבר כניסת אדם לבית הסוהר

תשובת שירות בתי הסוהר לבקשת המוקד להגנת הפרט לשנות את טופס היישום של ההוראה על שלילת כניסה לבתי סוהר, כך שככל שייאסר על בני משפחות של כלואים לבקר את יקיריהם יודיע להם שירות בתי הסוהר עד מתי צפוי האיסור להישאר בתוקף. בעקבות פניית המוקד החליט שירות בתי הסוהר למחוק את הסעיף ולהגביל את משך הזמן שבו נאסר על בן משפחה לבקר אצל קרובו הכלוא.