המוקד להגנת הפרט - בשל התבצרות הצבא בטעותו, נמנע מאם מלבקר את בנה הכלוא בישראל במשך למעלה משנתיים: הביקור הותר רק בעקבות עתירת המוקד
חזרה לעמוד הקודם
20.03.2019

בשל התבצרות הצבא בטעותו, נמנע מאם מלבקר את בנה הכלוא בישראל במשך למעלה משנתיים: הביקור הותר רק בעקבות עתירת המוקד

זה שנים רבות שישראל מחזיקה בשטחה פלסטינים תושבי השטחים הכבושים, הנתונים במאסר או במעצר – וזאת בניגוד לדין הבינלאומי, האוסר על העברת תושבים מוגנים מן השטח הכבוש. החזקתם של כלואים פלסטינים בשטח מדינת ישראל מביאה לפגיעה קשה בזכות לביקורי משפחה בכלא, אשר מהווה זכות יסוד הנתונה לכלואים ולקרוביהם גם יחד. הפגיעה בזכות זו מתעצמת בשל ההסדרים וההגבלות הקבועים בעניין, ובראשם הכורח המוטל על תושבי השטחים לקבל היתר כניסה לישראל מן הצבא. זאת ועוד. לא פעם נמנעת כניסתם של קרובים לביקור יקירם הכלוא, בשל טענות שונות או תקלות משונות ברישומי הצבא. פעם אחר פעם נאלץ המוקד לעתור במקרים אלה, וזאת לאחר שהצבא נמנע מלערוך את הבירורים המינימליים הנדרשים או גורר רגליו ומתמהמה בתיקון המעוות.

כך במקרה של אישה בת 69 משכם, אמו של אסיר הכלוא משנת 2003 ומרצה מספר מאסרי עולם. במשך למעלה מעשור ביקרה האישה את בנה ללא בעיות כלשהן בתיאום ביקוריה, מכוח היתרי כניסה שהנפיק לה הצבא, וכך גם באפריל 2016.

אולם בהמשך אותה שנה, החל הצבא מונע ממנה לבקר את בנה, בטענה המופרכת של "אי קירבה משפחתית". כך נענו אף בקשותיה החוזרות אותן הגישה במהלך השנתיים הבאות. יצוין כי בירור שערכה במשרד הפנים הפלסטיני בעקבות הסירוב השני שקיבלה, העלה כי היא אכן רשומה כאמו של האסיר.

בשלהי 2018 פנתה האישה בייאושה אל המוקד בבקשה כי יסייע לה לשוב ולפגוש את בנה. המוקד פנה בשמה לצבא, בבקשה כי יונפק לה היתר כניסה לצורך ביקור הבן. לפנייה צירף המוקד תעודת לידה של האסיר בו מופיעים פרטי האם, כהוכחה לעניין קרבתם המשפחתית. אך גם פניית המוקד סורבה בנימוק שהבקשה אינה עומדת בקריטריון הקרבה המשפחתית, תוך התעלמות גמורה מהתיעוד שצורף לבקשה.

בלית ברירה, עתר המוקד ביום 31.12.2018 לבית המשפט המחוזי בשמה של האישה. בעתירה טען המוקד, כי הזכות לחיי משפחה הינה זכות יסוד חוקתית מהמעלה הראשונה, ובייחוד שעה שמדובר באסיר השפוט לתקופה ממושכת ובתנאים מגבילים. המוקד ציין, כי "הזכות לביקורי משפחה במתקני הכליאה נובעת גם מהתפישה השלטת, הן במשפט הישראלי והן במשפט הבינלאומי, שעצם המעצר או המאסר, אין בהם כדי לשלול את זכויות היסוד של הכלוא", וכי על הצבא, השולט באוכלוסייה האזרחית בשטחים הכבושים, מוטלת החובה לאפשר ביקורי משפחות. המוקד הדגיש, כי מדובר בסירוב שרירותי, שכן ברי שהצבא אינו בוחן לאמיתה את הפניות אליו, לרבות התיעוד המצורף אליהן.

ביום 6.3.2019 הודיע הצבא, כי "עקב תקלה טכנית נמנע מעברה של [האם] לצורך ביקור בנה הכלוא... נכון למועד זה תוקנה התקלה... הונפק לעותרת היתר כניסה לישראל לצורך ביקור כלוא" שתוקפו לשנה.

העתירה נמחקה לבקשת המוקד ביום 13.3.2019.