M. Howells, "A study of the effects and Uses of Solitary Confinement in a Human Rights Perspective" המוקד להגנת הפרט
חיפוש
M. Howells, "A study of the effects and Uses of Solitary Confinement in a Human Rights Perspective"
מאמרים | אקדמי | 01.08.1994
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
מאמר המפרט, לאור מחקרים רבים, את הנזקים הנפשיים והפיזיים שהכליאה בבידוד, שכרוך בה חסך בגירויים חברתיים, אינטלקטואליים וחושיים, גורמת לאסיר.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות