המוקד להגנת הפרט - בעקבות השגת המוקד להגנת הפרט: שר הפנים התיר את נסיעתו לחו"ל של תושב ירושלים המזרחית, נגדו הוצא צו איסור יציאה מן הארץ
חזרה לעמוד הקודם
11.02.2018

בעקבות השגת המוקד להגנת הפרט: שר הפנים התיר את נסיעתו לחו"ל של תושב ירושלים המזרחית, נגדו הוצא צו איסור יציאה מן הארץ

ביום 22.1.2018 הוציא שר הפנים "צו איסור יציאה מן הארץ מטעמי ביטחון" למשך חודש – מתוקף "פקודת הארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (יציאה לחוץ לארץ), תש"ט-1948" – נגד תושב ירושלים המזרחית, בכיר בוואקף. על פי הצו, האיש "הינו בעל קשרים עם פעילי חמאס בחו"ל" וישנו "חשש ממשי שיציאתו מן הארץ תיצור סיכון לביטחון המדינה". בצו נכתב, כי האיש רשאי להגיש השגה נגד האיסור על יציאתו בתוך 14 ימים, וכי לאחר שזו תיבחן, ישקול השר האם להאריך את תוקף הצו למשך שלושה חודשים.

ביום 30.1.2018 הגיש המוקד להגנת הפרט השגה על הצו, בדרישה כי הצו יבוטל לאלתר בשל הפגיעה הקשה בזכותו החוקתית של האיש לצאת את ארצו, ולחילופין כי יועברו לידיו לאלתר נימוקי ההחלטה והחומר העומד בבסיסה, על מנת שתינתן לאיש האפשרות להתגונן בפני ההאשמות המופנות כלפיו, מתוקף הזכות לטיעון. המוקד ציין, כי האיש נסע בשנים האחרונות מספר פעמים לחו"ל ללא כל הגבלה. המוקד הבהיר, כי עתה מעוניין האיש לצאת למרוקו, כדי להשתתף בתערוכת ספרים בינלאומית מטעם משרד התרבות והתקשורת המרוקאי, אשר אליה הוזמן ובמסגרתה יוצגו ספרים פרי עטו.

בעקבות זאת, ביום 7.2.2018 הוציא שר הפנים עדכון לצו איסור היציאה נגד האיש, לפיו, "לאחר שנשקלו טענותיו ולאור עמדת גורמי הביטחון", מותרת יציאתו מן הארץ למרוקו בתאריכים בהם ביקש, בכפוף להתחייבותו שלא לנסוע למדינות נוספות ולהפקדת ערבות בסך 5,000 ₪.

למחרת, משנתן את הסכמתו לתנאים, יצא האיש את הארץ בדרכו למרוקו.

נושאים קשורים