המוקד להגנת הפרט - בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט: בוטל היטל העובד הזר למעסיקיהם של כ-10,000 פלסטינים החיים בישראל במסגרת הליך לאיחוד משפחות, ואלה יקבלו מעתה נקודות זיכוי לפי ההוראות הכלליות של פקודת מס הכנסה
חזרה לעמוד הקודם
03.06.2018

בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט: בוטל היטל העובד הזר למעסיקיהם של כ-10,000 פלסטינים החיים בישראל במסגרת הליך לאיחוד משפחות, ואלה יקבלו מעתה נקודות זיכוי לפי ההוראות הכלליות של פקודת מס הכנסה

כ-10,000 פלסטינים מתגוררים כיום בישראל ובירושלים המזרחית מתוקף היתרי שהייה זמניים או אשרות ב/1 הניתנים להם במסגרת הליך לאיחוד משפחות (אחמ"ש), כשאין באפשרותם לקבל מעמד של תושבוּת בישראל משום שחל עליהם חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה). חוק זה אוסר על מתן מעמד בישראל למי שמוגדר כ"תושב האיזור" – היינו, תושב השטחים הכבושים. הנמנים עם אוכלוסייה זו הוגדרו עד העת האחרונה על-ידי הרשויות כ"עובדים זרים" – הגדרה שפגעה קשות ביכולתם להתפרנס.


ביום 27.5.2018 הודיעה המדינה, בתגובה לעתירת המוקד להגנת הפרט, כי מעסיקו של מי שחלה עליו הוראת השעה פטור מעתה מתשלום היטל עובד זר (בגובה 20% משכרו של העובד) בגין העסקתו. עוד הודיעה המדינה, כי עובדים אלה יהיו זכאים מעתה ואילך לנקודות זיכוי במס הכנסה בדומה לתושבי ישראל, לפי ההוראות הכלליות של פקודת מס הכנסה.


בעתירתו, תיאר המוקד את מצבם הקשה של אנשים אלו מתוקף הגדרתם כעובדים זרים, ודרש כי תנאי העסקתם יושוו לאלה של תושבי ישראל. המוקד טען, כי עלות ההעסקה הגבוהה ואי-הבהירות בנהלים בנוגע לאופן העסקתם החוקי, גורמת למעסיקים רבים להימנע מהעסקת פלסטינים עליהם חלה הוראת השעה. רבים מקרב אוכלוסייה זו מוצאים עצמם ללא יציבות תעסוקתית, ולעתים אף נאלצים לעבוד "בשחור", ובכך נמצאים בסכנת הדרדרות למעגל העוני – דבר שעלול ליצור תלות של משפחות שלמות בקצבאות קיום של המוסד לביטוח לאומי. עוד טען המוקד, כי פלסטינים וזרים שחלה בעניינם הוראת השעה, המתגוררים בישראל עם משפחותיהם מזה שנים ומקיימים חיי משפחה וחברה מלאים, לא עונים על הגדרתה של המדינה לפיה עובד זר הוא מי שהגיע לישראל לתקופה מוגבלת ולמטרת עבודה בלבד. מי שחלה עליו הוראת השעה, טען המוקד, הינו תושב ישראל בפועל, גם אם אינו רשום במרשם האוכלוסין הישראלי, ומהווה חלק מכוח העבודה המקומי.


הודעת המדינה, אשר ביטלה את סיווגם של פלסטינים המתגוררים בישראל ובירושלים המזרחית מזה שנים כ"עובדים זרים", תוביל לשיפור ניכר בתנאי העסקתם ותפתח את שוק העבודה המקומי בישראל בפניהם. ואולם, ההודעה לא ציינה באיזה אופן יעוגנו השינויים, ונעדרה ממנה התייחסות לבעיה נוספת אותה הציג המוקד, לפיה לא קיימת אפשרות מעשית לפתיחת קרנות פנסיה לנמנים עם אוכלוסייה זו. לפיכך, דרש המוקד כי המדיניות החדשה תעוגן בנוהל או בחקיקה ברורה על מנת שמעסיקים יפעלו בהתאם, והמדינה הודיעה כי תגיש הודעה משלימה בעניין הסוגיות האחרות שהועלו בעתירה עד לסוף אוגוסט 2018.