המוקד בערעור לבית המשפט העליון: מחיקת עתירה נגד שלילת מעמדו של תושב ירושלים המזרחית בעילה של הפרת אמונים מותירה אותו בסכנת גירוש מיידי מארצו המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
13.03.2022
המוקד בערעור לבית המשפט העליון: מחיקת עתירה נגד שלילת מעמדו של תושב ירושלים המזרחית בעילה של הפרת אמונים מותירה אותו בסכנת גירוש מיידי מארצו
המוקד בערעור לבית המשפט העליון: מחיקת עתירה נגד שלילת מעמדו של תושב ירושלים המזרחית בעילה של הפרת אמונים מותירה אותו בסכנת גירוש מיידי מארצו

במרץ 2018 נכנס לתוקפו תיקון לחוק הכניסה לישראל המתיר לשר הפנים לבטל מעמד קבע בגין הפרת אמונים למדינה. בספטמבר 2019 עתר המוקד לבג"ץ בדרישה לבטל תיקון זה, אולם לבסוף נאלץ למשוך את העתירה מאחר שבית המשפט ביקש להכריע קודם בעניין שלילת אזרחות במסגרת ערעור, שעודו מתנהל, בנוגע למקרה פרטני (עע"ם 8277/17). על פי נתוני משרד הפנים במענה לבקשות חופש מידע של המוקד, נכון לסוף שנת 2021, שלל שר הפנים את מעמדם של שישה תושבי קבע מירושלים המזרחית בעילות ביטחוניות. משלושה נשלל המעמד בשנת 2018, משניים נוספים נשלל המעמד בשנת 2019 ומאדם נוסף נשלל המעמד בשנת 2021. חמשת הראשונים מרצים עונשי מאסר בגין מעורבות בפיגועים, וניתן להם לעת עתה מעמד ארעי בישראל. המוקד יחדש את את ההליכים בעניינם לכשתוכרע הסוגייה של שלילת אזרחות מטעמים של הפרת אמונים.

מקרה השלילה האחרון, משנת 2021, עניינו שלילת מעמדו של תושב קבע, סאלח חמורי, בן 37 המתגורר כל ימיו בירושלים המזרחית ואשר יש לו בנוסף אזרחות צרפתית – מכוח לידתו לאם צרפתיה שנישאה לירושלמי וחיה מאז בעירו – ובשל כך לא ניתן לו מעמד ארעי בישראל תחת מעמד הקבע שנשלל. משמעות הדבר היא גירושו מביתו ועקירתו מסביבתו המוכרת לו.

ביום 17.11.2021 עתר המוקד נגד החלטת שרת הפנים מיום 17.10.2021 לבטל את רישיון ישיבת הקבע של האיש. בעתירה שב וטען המוקד כי מדובר בהחלטה מכוח חקיקה בלתי חוקתית שאינה עומדת בתנאי פסקת ההגבלה שבחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, מנוגדת למשפט הבינלאומי ולדין ההומניטארי, ועומדת בסתירה מוחלטת לעיקרון שלטון החוק וחובת ההגינות השלטונית. כמו כן טען המוקד כי מדובר בהחלטה המחילה על האיש דבר חקיקה למפרע. במקביל, ביקש המוקד כי יוּצא צו ביניים שימנע את הרחקתו של האיש מישראל כל עוד מתנהל ההליך המשפטי בעניינו, אך הבקשה סורבה ביום 2.12.2021, ולא הועילה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון בעניין.

סמוך לאחר מכן, לבקשת המדינה וחרף התנגדות המוקד, מחק בית המשפט לעניינים מינהליים את העתירה עצמה. בפסק הדין מיום 3.1.2022 נקבע כי "בנסיבות העניין אין בדיון טעם ויש להורות על מחיקתו... עם זאת, באופן קיצוני לפנים משורת הדין, ככל שינתן פסק דינו של בית המשפט העליון [בעניין ביטול החוק] עד ליום 31.12.2022... אהיה נכון לשקול בקשה [לביטול המחיקה]..." (הדגשה במקור).

על כך הגיש המוקד ערעור לבית המשפט העליון ביום 14.2.2022 בטענה כי מחיקת העתירה מכשירה החלטה פוגענית וקשה, ועל כן יש לבטלה. המוקד הבהיר כי בניגוד למקרים האחרים, בהם "שונמך" מעמדם של העותרים למעמד ארעי תוך כדי שההליך המשפטי בעניינם "הוקפא" למעשה, במקרה דנן נותר האיש ללא כל מעמד בישראל וההליך בעניינו נמחק, בלא שנותרה בידו כל אפשרות להיאבק על השבת מעמדו או לכל הפחות על הותרתו בארצו עד לבירור מלא של עניינו. המדובר במצב עניינים קשה מנשוא ובלתי מתקבל על הדעת. במחיקת העתירה, טען המוקד, נטה בית המשפט לעניינים מינהליים באופן מובהק לצדו של משרד הפנים "בכך שקיבל החלטות גורליות מבלי לשמוע אף פעם את ב"כ המערער ולו לבקשה לסעד ביניים... בכך גילה דעתו כי התנגדות להחלטה לשלול מתושב את מעמדו הינה בעיניו כקליפת השום, ואפשר לשלול מאדם כזה כל הגנה...". המוקד ציין כי היה ויתממש התרחיש הרע מכל והאיש יגורש, הוא יאלץ להיעקר מכל המוכר לו, ויגיע לצרפת חסר מקצוע, בהיותו עורך דין העובד בשפות הערבית והעברית ואשר אינו שולט בצרפתית ברמה שתאפשר את השתלבותו בתחום. עוד צוין כי אשתו הצרפתיה של המערער מתגוררת עם שני ילדיהם בצרפת. במקביל, בהינתן הפגיעה האנושה הצפויה ממימושה של ההחלטה בעניינו של המערער, ביקש המוקד כי יוּצאו צו ארעי וצו ביניים, שיאסרו על המדינה לנקוט כל צעד שמטרתו הרחקתו של המערער מישראל, וזאת עד למיצוי ההליכים המשפטיים בעניינו. ואולם הבקשה נדחתה ביום 10.3.2022.

כאילו לא די בכל זאת, ביום 7.3.2022 נעצר האיש ומאז הוא מוחזק במעצר מינהלי.

הדפסה הדפסה
שיתוף

במרץ 2018 נכנס לתוקפו תיקון לחוק הכניסה לישראל המתיר לשר הפנים לבטל מעמד קבע בגין הפרת אמונים למדינה. בספטמבר 2019 עתר המוקד לבג"ץ בדרישה לבטל תיקון זה, אולם לבסוף נאלץ למשוך את העתירה מאחר שבית המשפט ביקש להכריע קודם בעניין שלילת אזרחות במסגרת ערעור, שעודו מתנהל, בנוגע למקרה פרטני (עע"ם 8277/17). על פי נתוני משרד הפנים במענה לבקשות חופש מידע של המוקד, נכון לסוף שנת 2021, שלל שר הפנים את מעמדם של שישה תושבי קבע מירושלים המזרחית בעילות ביטחוניות. משלושה נשלל המעמד בשנת 2018, משניים נוספים נשלל המעמד בשנת 2019 ומאדם נוסף נשלל המעמד בשנת 2021. חמשת הראשונים מרצים עונשי מאסר בגין מעורבות בפיגועים, וניתן להם לעת עתה מעמד ארעי בישראל. המוקד יחדש את את ההליכים בעניינם לכשתוכרע הסוגייה של שלילת אזרחות מטעמים של הפרת אמונים.

מקרה השלילה האחרון, משנת 2021, עניינו שלילת מעמדו של תושב קבע, סאלח חמורי, בן 37 המתגורר כל ימיו בירושלים המזרחית ואשר יש לו בנוסף אזרחות צרפתית – מכוח לידתו לאם צרפתיה שנישאה לירושלמי וחיה מאז בעירו – ובשל כך לא ניתן לו מעמד ארעי בישראל תחת מעמד הקבע שנשלל. משמעות הדבר היא גירושו מביתו ועקירתו מסביבתו המוכרת לו.

ביום 17.11.2021 עתר המוקד נגד החלטת שרת הפנים מיום 17.10.2021 לבטל את רישיון ישיבת הקבע של האיש. בעתירה שב וטען המוקד כי מדובר בהחלטה מכוח חקיקה בלתי חוקתית שאינה עומדת בתנאי פסקת ההגבלה שבחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, מנוגדת למשפט הבינלאומי ולדין ההומניטארי, ועומדת בסתירה מוחלטת לעיקרון שלטון החוק וחובת ההגינות השלטונית. כמו כן טען המוקד כי מדובר בהחלטה המחילה על האיש דבר חקיקה למפרע. במקביל, ביקש המוקד כי יוּצא צו ביניים שימנע את הרחקתו של האיש מישראל כל עוד מתנהל ההליך המשפטי בעניינו, אך הבקשה סורבה ביום 2.12.2021, ולא הועילה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון בעניין.

סמוך לאחר מכן, לבקשת המדינה וחרף התנגדות המוקד, מחק בית המשפט לעניינים מינהליים את העתירה עצמה. בפסק הדין מיום 3.1.2022 נקבע כי "בנסיבות העניין אין בדיון טעם ויש להורות על מחיקתו... עם זאת, באופן קיצוני לפנים משורת הדין, ככל שינתן פסק דינו של בית המשפט העליון [בעניין ביטול החוק] עד ליום 31.12.2022... אהיה נכון לשקול בקשה [לביטול המחיקה]..." (הדגשה במקור).

על כך הגיש המוקד ערעור לבית המשפט העליון ביום 14.2.2022 בטענה כי מחיקת העתירה מכשירה החלטה פוגענית וקשה, ועל כן יש לבטלה. המוקד הבהיר כי בניגוד למקרים האחרים, בהם "שונמך" מעמדם של העותרים למעמד ארעי תוך כדי שההליך המשפטי בעניינם "הוקפא" למעשה, במקרה דנן נותר האיש ללא כל מעמד בישראל וההליך בעניינו נמחק, בלא שנותרה בידו כל אפשרות להיאבק על השבת מעמדו או לכל הפחות על הותרתו בארצו עד לבירור מלא של עניינו. המדובר במצב עניינים קשה מנשוא ובלתי מתקבל על הדעת. במחיקת העתירה, טען המוקד, נטה בית המשפט לעניינים מינהליים באופן מובהק לצדו של משרד הפנים "בכך שקיבל החלטות גורליות מבלי לשמוע אף פעם את ב"כ המערער ולו לבקשה לסעד ביניים... בכך גילה דעתו כי התנגדות להחלטה לשלול מתושב את מעמדו הינה בעיניו כקליפת השום, ואפשר לשלול מאדם כזה כל הגנה...". המוקד ציין כי היה ויתממש התרחיש הרע מכל והאיש יגורש, הוא יאלץ להיעקר מכל המוכר לו, ויגיע לצרפת חסר מקצוע, בהיותו עורך דין העובד בשפות הערבית והעברית ואשר אינו שולט בצרפתית ברמה שתאפשר את השתלבותו בתחום. עוד צוין כי אשתו הצרפתיה של המערער מתגוררת עם שני ילדיהם בצרפת. במקביל, בהינתן הפגיעה האנושה הצפויה ממימושה של ההחלטה בעניינו של המערער, ביקש המוקד כי יוּצאו צו ארעי וצו ביניים, שיאסרו על המדינה לנקוט כל צעד שמטרתו הרחקתו של המערער מישראל, וזאת עד למיצוי ההליכים המשפטיים בעניינו. ואולם הבקשה נדחתה ביום 10.3.2022.

כאילו לא די בכל זאת, ביום 7.3.2022 נעצר האיש ומאז הוא מוחזק במעצר מינהלי.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות