המוקד להגנת הפרט - הנדון: צו הכניסה לישראל (שינוי התוספת לחוק) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ו-2016
חזרה לעמוד הקודם
04.04.2016|מסמכים אחרים|תכתובת עקרונית

הנדון: צו הכניסה לישראל (שינוי התוספת לחוק) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ו-2016

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים