המוקד להגנת הפרט - הנדון: דרישה לתיקון נוהל: הסדרת עבודתה של הוועדה הבינמשרדית המייעצת לקביעה ומתן מעמד בישראל מטעמים הומניטרים נוהל מס' 5.2.0022
חזרה לעמוד הקודם
11.02.2018|מסמכים אחרים|תכתובת עקרונית

הנדון: דרישה לתיקון נוהל: הסדרת עבודתה של הוועדה הבינמשרדית המייעצת לקביעה ומתן מעמד בישראל מטעמים הומניטרים נוהל מס' 5.2.0022

דרישת המוקד להגנת הפרט מרשות האוכלוסין וההגירה לתקן את הנוהל המעודכן של הוועדה הבינמשרדית למתן מעמד מטעמים הומניטאריים. הנוהל החדש מחייב הצגת דרכון בתוקף לתקופה של שנתיים לצורך הגשת בקשה, אך המוקד מציין כי בכך מתנערת הוועדה מחובתה לטפל באנשים שאין להם כל מעמד בעולם. בנוסף דורש המוקד כי הוועדה תאריך את סד הזמנים המצומצם של עשרה ימים שניתן לפונים כדי להשלים פרטים ומסמכים, כיוון שמרביתם משתייכים לאוכלוסיות מוחלשות שההתנהלות מול מערכות ביורוקרטיות סבוכה עבורן ממילא. המוקד מדגיש שהוועדה עצמה נוקטת סחבת קשה בטיפול בבקשות המוגשות לה, ולא ראוי שתעלה דרישות שהיא עצמה רחוקה מלעמוד בהן.