המוקד להגנת הפרט - המוקד לבית המשפט: להורות למשרד הפנים ולצבא להסדיר את הטיפול בבקשות להארכת היתרי שהייה במסגרת הליך לאיחוד משפחות
חזרה לעמוד הקודם
03.04.2018

המוקד לבית המשפט: להורות למשרד הפנים ולצבא להסדיר את הטיפול בבקשות להארכת היתרי שהייה במסגרת הליך לאיחוד משפחות

מאז אישור חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003, הליך לאיחוד משפחות של תושבי ישראל ואזרחיה ובני זוגם תושבי השטחים הכבושים אינו מסתיים בקבלת מעמד קבע בישראל, ולמעשה אינו מסתיים כלל. על פי החוק, תושבי השטחים המבקשים לחיות בישראל או בירושלים המזרחית לצד בני זוגם יכולים להסדיר את שהייתם במדינה אך ורק באמצעות היתרי שהייה זמניים, שתקפים ככלל לשנה מיום הנפקתם. היתרי שהייה אלו מכונים "היתרי מת"ק", שכן מינהלת התיאום והקישור של הצבא היא שמנפיקה אותם, כנגד הפניה שנותן משרד הפנים.


בהתקרב מועד פקיעת היתר המת"ק, נדרשים בעלי ההיתרים לפנות למשרד הפנים בבקשה להפניה חדשה לקבלת היתר תקף. עד לאחרונה, לאחר הגשת הבקשה לחידוש ההיתר, נהג משרד הפנים לשלוח לפונה מסרון המודיע לו כי באפשרותו לגשת למת"ק לקבלת היתר – ומיד עם ההגעה למת"ק היה מקבל הפונה היתר שהייה חדש. כך היה נשמר רצף השהייה החוקי של הפונים.


בחודש מאי 2017 בוטל לפתע נוהל שליחת המסרונים. פונים אשר ניגשו למת"ק על סמך הפניה בכתב שקיבלו ממשרד הפנים, גילו בהגיעם לשם כי טרם הונפק להם היתר, וכך הפכו בן רגע לשוהים בלתי חוקיים בישראל או בירושלים המזרחית. בעקבות תלונות המוקד בעניין, ביום 13.7.2017 התקבל מענה מהצבא, בו נמסר כי נקבע נוהל חדש לתיאום בין משרד הפנים לבין המת"ק בעניין הנפקת היתרי שהייה, וכי מעתה, יקבלו הפונים הפניה ממשרד הפנים לגשת למת"ק רק לאחר שהוזנה הערה בעניינם במערכת הממוחשבת של המת"ק. בכך, טען הצבא, התייתר הצורך בשליחת מסרונים המודיעים לפונים כי באפשרותם לגשת למת"ק לאיסוף ההיתר, ועל כן, זו בוטלה.


ואולם, גם לאחר פרסום הנוהל בנובמבר 2017, נותרה הבעיה בעינה. על אף שקיבלו הפניה לקבלת היתר חדש ממשרד הפנים, בהגיעם למת"ק היו הפונים מתבשרים כי טרם ניתן להנפיק להם את ההיתר. זאת ועוד. משרד הפנים החל לחרוג בשבוע מסד הזמנים לטיפול בבקשות לחידוש היתרי שהייה, אשר שנקבע בנוהל שלו עצמו.


משכך, ולאחר שפניותיו לגורמים בדרישה כי יפתרו את המצב לא זכו למענה ענייני, עתר המוקד ביום 27.3.2018 לבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים נגד המחדל המתמשך של משרד הפנים והצבא בהנפקת היתרי שהייה במועד הקבוע בנוהל לתושבי השטחים המתגוררים כדין בישראל או בירושלים המזרחית.


בעתירה דרש המוקד, כי משרד הפנים והצבא יפעלו לאלתר לתיקון התקלה החמורה שנוצרה בעבודה ביניהם, ויפעלו לחדש היתרי שהייה תוך עמידה בסד הזמנים הקבוע בנהלים. המוקד הבהיר, כי ההתנהלות הקיימת הופכת את תושבי השטחים, המתגוררים כדין בישראל או בירושלים המזרחית, ואשר פעלו בהתאם להוראות ונהלי המשיבים, לשוהים בלתי חוקיים בעל כורחם ועל לא עוול בכפם. במצב זה אין באפשרותם לנוע בחופשיות בעירם, לפרנס את משפחתם ולדאוג לצרכיה, והם אף חוששים לצאת ממפתן ביתם פן יגורשו. הם נותרים חשופים להתעמרות, סכנת עיכוב, מעצר ופתיחת תיקים פליליים בגין שהייה בלתי חוקית זו, ואף לשלילת הזכות לשירותי בריאות.


המוקד הדגיש, כי התנהלותם של הצבא ומשרד הפנים אף משליכה ישירות על זכויותיהם של תושבי ישראל, ובראשן הזכות הבסיסית להסדרת מעמדם החוקי של בני משפחתם החיים עימם. עוד הוסיף המוקד, כי אנשים אלו – שמרביתם מתגוררים עם משפחותיהם בירושלים המזרחית – מצויים במצב בלתי אפשרי של ממש, ללא כל כתובת אליה יוכלו לפנות על מנת להביא לפתרון מצוקתם, שכן זה כמה חודשים שלשכת משרד הפנים בירושלים המזרחית אינה נגישה פיזית ואף לא באמצעות הטלפון, הפקס או הדוא"ל.