המוקד להגנת הפרט - נבלם ניסיון נוסף של משרד הפנים למנוע מתן מעמד ארעי לפלסטינים החיים בישראל שנים רבות במסגרת הליך לאיחוד משפחות: בית הדין לעררים קבע כי מניעה ביטחונית שהוסרה זה מכבר אינה יכולה להיות לרועץ לעניין שדרוג מעמד בהתאם להחלטת שר הפנים
חזרה לעמוד הקודם
27.01.2020

נבלם ניסיון נוסף של משרד הפנים למנוע מתן מעמד ארעי לפלסטינים החיים בישראל שנים רבות במסגרת הליך לאיחוד משפחות: בית הדין לעררים קבע כי מניעה ביטחונית שהוסרה זה מכבר אינה יכולה להיות לרועץ לעניין שדרוג מעמד בהתאם להחלטת שר הפנים

ביום 20.1.2020, פסל בית הדין לעררים את החלטת משרד הפנים שלא לתת מעמד ארעי לפלסטיני החי בישראל מזה שנים רבות מכוח היתרי שהייה במסגרת הליך לאיחוד משפחות, בטענה כי בעבר נקטע רצף שהייתו החוקית במדינה מטעמים ביטחוניים. יצוין, כי הטעם הביטחוני בגינו שלל משרד הפנים את היתר השהייה הוא העובדה שמשך כשנה וחצי פירנס האיש את משפחתו כעובד ניקיון בשני מוסדות חינוך בירושלים שישראל קבעה כי הם משויכים לחמאס (לפרטים נוספים, ר' דוח פעילות המוקד לשנים 2010-2008, עמ' 28-27).

בהכרעתו בערר זה, וכן בשלושה עררים דומים נוספים אותם הגיש המוקד, קבע בית הדין, כי על משרד הפנים לשוב ולשקול את עמדתו בכל אחד מהמקרים הפרטניים. זאת, נוכח העובדה כי אין המדובר במניעה ביטחונית עדכנית, וכי הדרישה להיעדר מניעה שכזו לאורך השנים אינה מהווה חלק מהתנאים שקבע שר הפנים בהחלטתו מאפריל 2016 לתת מעמד ארעי למי שבקשתם לאיחוד משפחות (שאושרה) הוגשה לא יאוחר מסוף שנת 2003.

במקרה הנדון עסקינן בפלסטיני, במקור מהגדה המערבית, אשר נישא לתושבת קבע מירושלים המזרחית בשנת 1987, ולהם שבעה ילדים, כולם תושבי קבע. בקשת בני הזוג לאיחוד משפחות הוגשה בשנת 1995 ואושרה רק בשלהי 1999. לאחר מכן, החל האיש לקבל היתרי שהייה מתחדשים. על פי ההליך המדורג לאיחוד משפחות, בשנת 2002 אמור היה האיש לקבל מעמד של תושב ארעי – המקנה זכויות סוציאליות – אך הדבר לא קרה בשל כניסתו לתוקף של חוק האזרחות והכניסה לישראל, אשר ביטל למעשה הליך זה בכל הנוגע לפלסטינים הנשואים לתושבי ישראל. האיש המשיך לקבל היתרי שהייה עד לאוגוסט 2006, עת נמסר לו כי בקשתו לאיחוד משפחות מסורבת בשל מניעה ביטחונית. בינואר 2010, במסגרת עתירת המוקד נגד מניעה זו, חידש משרד הפנים את הטיפול בבקשת בני הזוג לאיחוד משפחות. בהמשך לכך, שב האיש לקבל היתרי שהייה בישראל, אותם הוא ממשיך לקבל גם כיום.

בשלהי שנת 2016, בעקבות החלטת שר הפנים – מכוחה קיבלו לימים מעמד ארעי בישראל למעלה מ-1,570 פלסטינים – הגיש המוקד בקשה לשדרג את מעמדו של האיש. ואולם, בקשה זו נדחתה ביום 27.2.2017 בטענה שהיא "אינה עונה על התנאים שנקבעו בהודעת שר הפנים לעיל, משזו סורבה מטעמים ביטחוניים בין השנים 2006-2010". בטיעוניו נגד סירוב זה – במסגרת ערר פנימי, עתירה לבג"ץ והערר בו ניתנה ההכרעה בה עסקינן – טען המוקד כי החלטת הסירוב אינה מנומקת כדבעי, בלתי סבירה ובלתי מידתית, ואף ניתנה בניגוד לדין, כל זאת תוך פגיעה קשה בזכויות היסוד של העוררים וילדיהם. עוד טען המוקד, כי האיש עומד בכל התנאים שנקבעו בהודעת השר, וכי העובדה שהוא ממשיך לקבל היתרי שהייה בישראל, מעידה כי אין כל מניעה ביטחונית תקפה נגדו.

המוקד מקווה כי בעקבות פסק דינו של בית הדין לעררים, יגיע משרד הפנים להחלטה ההוגנת וההולמת לתת לאיש, כמו גם לשלושת האחרים במצבו, מעמד ארעי.