בג"ץ דחה את עתירת המוקד לביטול דרישתו של הצבא כי חקלאים אשר ירשו אדמות הכלואות ב"מרחב התפר" יסדירו את העברת הבעלות בטאבו על שמם כתנאי לקבלת היתר כניסה אל חלקותיהם. בתוך כך נקבעה אגרת רישום בסכום אחיד של 160 ₪ במקום 1% מערך הקרקע המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
13.07.2021
בג"ץ דחה את עתירת המוקד לביטול דרישתו של הצבא כי חקלאים אשר ירשו אדמות הכלואות ב"מרחב התפר" יסדירו את העברת הבעלות בטאבו על שמם כתנאי לקבלת היתר כניסה אל חלקותיהם. בתוך כך נקבעה אגרת רישום בסכום אחיד של 160 ₪ במקום 1% מערך הקרקע
בג"ץ דחה את עתירת המוקד לביטול דרישתו של הצבא כי חקלאים אשר ירשו אדמות הכלואות ב"מרחב התפר" יסדירו את העברת הבעלות בטאבו על שמם כתנאי לקבלת היתר כניסה אל חלקותיהם. בתוך כך נקבעה אגרת רישום בסכום אחיד של 160 ₪ במקום 1% מערך הקרקע
המוקד להגנת הפרט נאבק זה שנים במשטר ההיתרים הדרקוני אותו מחיל הצבא בשטחי הגדה המערבית הכלואים בין גדר ההפרדה לבין הקו הירוק, שטחים המכונים בפיו "מרחב התפר". משטר היתרים מפלה זה חל רק על האוכלוסייה הפלסטינית, מונע מרובם כניסה אל "מרחב התפר" ומאלץ את יתרתם להצטייד מראש בהיתר לשם כך, בכפוף לנהלי הצבא הסבוכים והדרקוניים. משטר זה מתקיים באישורו של בג"ץ, חרף הפגיעה הקשה בזכותם של פלסטינים לחופש תנועה בארצם-הם, וכן בזכויותיהם לקניין, לחופש העיסוק ועוד. יתרה מכך, זה שנים שמשטר ההיתרים הולך ומקצין לכדי נישול של ממש, ונראה כי תכליתו היא לצמצם ככל הניתן את הגישה אל האדמות החקלאיות ש"במרחב התפר", במנותק משיקולי ביטחון כלשהם, אשר במוצהר מהווים את תכליתה היחידה של חומת ההפרדה וכל שנגזר ממנה. וכך הולך וקטן מספר החקלאים אשר מצליח לקבל מהצבא היתר כניסה חקלאי שיאפשר להם גישה סדירה, רצופה ותכופה אל אדמותיהם.

במסגרת ההקצנה של משטר ההיתרים, לפני כארבע שנים חדל הצבא לאשר בקשות להיתר חקלאי של יורשי אדמות (או החוכרים מהם) אשר "זיקתם לקרקע", כלשון הצבא, מוכחת באמצעות נסחי טאבו על שם מורישי הקרקע וצווי ירושה לטובת היורשים. תחת זאת, החל הצבא דורש כי הללו יסדירו את רישום הקרקע על שמם בטאבו, כתנאי לקבלת היתר חקלאי רגיל שתוקפו כיום שנתיים. מי שלא עשה כן, לא קיבל כל היתר או שקיבל היתר קצר מועד בלבד.

ביום 14.5.2020 הגיש המוקד את הראשונה מסדרת עתירות עקרוניות לבג"ץ בשמם של חקלאים – יורשי קרקעות והחוכרים מהם – אשר נמנעה מהם הגישה אל האדמות החקלאיות הלכודות בשל דרישת הצבא כי היורשים ירשמו כבעלי הקרקע בטאבו. בעתירה דרש המוקד כי הצבא ישוב ויתן לעותרים ולאחרים במצבם היתרים חקלאיים ל"מרחב התפר" בעלי תוקף מלא, ויאפשר להם להוכיח את זיקתם הקניינית כבעבר, באמצעות נסחי טאבו וצווי ירושה. זאת בשל הפגיעה הבלתי מידתית בזכויות העותרים, העובדה שאין כל טעם ביטחוני לדרישה, וכן בהתבסס על הדין המקומי באשר להעברה אוטומטית של זכויות בקרקע ליורשים, ללא צורך ברישום. כן טען המוקד כי התפיסה הפלסטינית המסורתית דוגלת בבעלות משפחתית משותפת בקרקע, ובמסגרתה אין כל רצון או תכלית לרישום בנפרד על ידי יורש (להרחבה ר' חוות דעת מומחה שהגיש המוקד לבית המשפט). המוקד העלה את חששו כי הדרישה נועדה להביא לפיצול פורמלי של חלקות כדי לאפשר לצבא למנוע אליהן גישה בעילה של "חלקה מזערית" – עניין לגביו ניתן צו על תנאי במסגרת עתירה אחרת של המוקד שעודה מתנהלת. בנוסף, הלין המוקד על יוקר האגרה – בגובה 1% מערך הקרקע – אותה היו העותרים נדרשים לשלם לצורך הסדרת העברת הבעלות בטאבו, בנוסף לתשלום שכר טרחה לעורך דין העוסק ברישום מקרקעין.

ביום 22.4.2021 – בעקבות שאלות שהפנו השופטים אל המדינה במהלך הדיון מיום 21.9.2020 – הודיעה המדינה כי גובה האגרה הופחת והועמד על סכום אחיד של 160 ₪, בדומה לסכום הנגבה בישראל בנסיבות דומות, והבהירה כי חקלאי אשר פתח בהליך לעדכון הרישום בטאבו יהיה זכאי להיתר עד להכרעה בהליך.

ביום 12.7.2021 דחה בג"ץ את העתירות בקובעו כי דרישת הצבא אינה גורמת לפגיעה בלתי מידתית, וזאת בהינתן הפחתת האגרה והבהרת המדינה. בית המשפט קבע כי "אין עילה להתערבות במדיניות [הצבא] לפיה גם מי שלא נשקף ממנו סיכון ביטחוני קונקרטי נדרש לקבל היתר כניסה למרחב התפר ולהוכיח את זיקתו למקרקעין מוסדרים באמצעות הצגת נסח טאבו... האכסניה הראויה להעלאת טענות לפגיעה ספציפית בזכויות היא במסגרת עתירה פרטנית". על אף שבדיון המקדמי הסתייגו השופטים מטענת המדינה כי רישום בטאבו יכול למנוע כניסה בלתי חוקית לישראל, בפסק הדין אימץ בג"ץ עמדה זו ללא סייג, בזו הלשון: "ההחלטה לאכוף את הדרישה להצגת נסח מרשם אכן נבעה במישרין מהתכלית הביטחונית שבבסיס משטר ההיתרים". עוד יצוין, כי בסיכום הדברים, ציינה הנשיאה חיות כי העתירה תרמה לבירור הסוגיות ולהחלטה על הפחתת האגרה.

המוקד ימשיך במאבקו בבירוקרטיה המסועפת של משטר ההיתרים, שתכליתה נישול, ובסיוע לחקלאים אשר אדמותיהם נמצאות מעבר לגדר ההפרדה.
הדפסה הדפסה
שיתוף
המוקד להגנת הפרט נאבק זה שנים במשטר ההיתרים הדרקוני אותו מחיל הצבא בשטחי הגדה המערבית הכלואים בין גדר ההפרדה לבין הקו הירוק, שטחים המכונים בפיו "מרחב התפר". משטר היתרים מפלה זה חל רק על האוכלוסייה הפלסטינית, מונע מרובם כניסה אל "מרחב התפר" ומאלץ את יתרתם להצטייד מראש בהיתר לשם כך, בכפוף לנהלי הצבא הסבוכים והדרקוניים. משטר זה מתקיים באישורו של בג"ץ, חרף הפגיעה הקשה בזכותם של פלסטינים לחופש תנועה בארצם-הם, וכן בזכויותיהם לקניין, לחופש העיסוק ועוד. יתרה מכך, זה שנים שמשטר ההיתרים הולך ומקצין לכדי נישול של ממש, ונראה כי תכליתו היא לצמצם ככל הניתן את הגישה אל האדמות החקלאיות ש"במרחב התפר", במנותק משיקולי ביטחון כלשהם, אשר במוצהר מהווים את תכליתה היחידה של חומת ההפרדה וכל שנגזר ממנה. וכך הולך וקטן מספר החקלאים אשר מצליח לקבל מהצבא היתר כניסה חקלאי שיאפשר להם גישה סדירה, רצופה ותכופה אל אדמותיהם.

במסגרת ההקצנה של משטר ההיתרים, לפני כארבע שנים חדל הצבא לאשר בקשות להיתר חקלאי של יורשי אדמות (או החוכרים מהם) אשר "זיקתם לקרקע", כלשון הצבא, מוכחת באמצעות נסחי טאבו על שם מורישי הקרקע וצווי ירושה לטובת היורשים. תחת זאת, החל הצבא דורש כי הללו יסדירו את רישום הקרקע על שמם בטאבו, כתנאי לקבלת היתר חקלאי רגיל שתוקפו כיום שנתיים. מי שלא עשה כן, לא קיבל כל היתר או שקיבל היתר קצר מועד בלבד.

ביום 14.5.2020 הגיש המוקד את הראשונה מסדרת עתירות עקרוניות לבג"ץ בשמם של חקלאים – יורשי קרקעות והחוכרים מהם – אשר נמנעה מהם הגישה אל האדמות החקלאיות הלכודות בשל דרישת הצבא כי היורשים ירשמו כבעלי הקרקע בטאבו. בעתירה דרש המוקד כי הצבא ישוב ויתן לעותרים ולאחרים במצבם היתרים חקלאיים ל"מרחב התפר" בעלי תוקף מלא, ויאפשר להם להוכיח את זיקתם הקניינית כבעבר, באמצעות נסחי טאבו וצווי ירושה. זאת בשל הפגיעה הבלתי מידתית בזכויות העותרים, העובדה שאין כל טעם ביטחוני לדרישה, וכן בהתבסס על הדין המקומי באשר להעברה אוטומטית של זכויות בקרקע ליורשים, ללא צורך ברישום. כן טען המוקד כי התפיסה הפלסטינית המסורתית דוגלת בבעלות משפחתית משותפת בקרקע, ובמסגרתה אין כל רצון או תכלית לרישום בנפרד על ידי יורש (להרחבה ר' חוות דעת מומחה שהגיש המוקד לבית המשפט). המוקד העלה את חששו כי הדרישה נועדה להביא לפיצול פורמלי של חלקות כדי לאפשר לצבא למנוע אליהן גישה בעילה של "חלקה מזערית" – עניין לגביו ניתן צו על תנאי במסגרת עתירה אחרת של המוקד שעודה מתנהלת. בנוסף, הלין המוקד על יוקר האגרה – בגובה 1% מערך הקרקע – אותה היו העותרים נדרשים לשלם לצורך הסדרת העברת הבעלות בטאבו, בנוסף לתשלום שכר טרחה לעורך דין העוסק ברישום מקרקעין.

ביום 22.4.2021 – בעקבות שאלות שהפנו השופטים אל המדינה במהלך הדיון מיום 21.9.2020 – הודיעה המדינה כי גובה האגרה הופחת והועמד על סכום אחיד של 160 ₪, בדומה לסכום הנגבה בישראל בנסיבות דומות, והבהירה כי חקלאי אשר פתח בהליך לעדכון הרישום בטאבו יהיה זכאי להיתר עד להכרעה בהליך.

ביום 12.7.2021 דחה בג"ץ את העתירות בקובעו כי דרישת הצבא אינה גורמת לפגיעה בלתי מידתית, וזאת בהינתן הפחתת האגרה והבהרת המדינה. בית המשפט קבע כי "אין עילה להתערבות במדיניות [הצבא] לפיה גם מי שלא נשקף ממנו סיכון ביטחוני קונקרטי נדרש לקבל היתר כניסה למרחב התפר ולהוכיח את זיקתו למקרקעין מוסדרים באמצעות הצגת נסח טאבו... האכסניה הראויה להעלאת טענות לפגיעה ספציפית בזכויות היא במסגרת עתירה פרטנית". על אף שבדיון המקדמי הסתייגו השופטים מטענת המדינה כי רישום בטאבו יכול למנוע כניסה בלתי חוקית לישראל, בפסק הדין אימץ בג"ץ עמדה זו ללא סייג, בזו הלשון: "ההחלטה לאכוף את הדרישה להצגת נסח מרשם אכן נבעה במישרין מהתכלית הביטחונית שבבסיס משטר ההיתרים". עוד יצוין, כי בסיכום הדברים, ציינה הנשיאה חיות כי העתירה תרמה לבירור הסוגיות ולהחלטה על הפחתת האגרה.

המוקד ימשיך במאבקו בבירוקרטיה המסועפת של משטר ההיתרים, שתכליתה נישול, ובסיוע לחקלאים אשר אדמותיהם נמצאות מעבר לגדר ההפרדה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות