נמשכת מגמת החקיקה הפוגענית: הכנסת העבירה תיקון חוק המקל על הצבא להכריז על "לוחמים בלתי חוקיים" המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
21.03.2016
נמשכת מגמת החקיקה הפוגענית: הכנסת העבירה תיקון חוק המקל על הצבא להכריז על "לוחמים בלתי חוקיים"
נמשכת מגמת החקיקה הפוגענית: הכנסת העבירה תיקון חוק המקל על הצבא להכריז על "לוחמים בלתי חוקיים"
המשפט הבינלאומי אינו מתיר לעצוֹר תושב של שטח כבוש ללא משפט אלא במקרים קיצוניים ביותר. חרף זאת, נוקטת ישראל במדיניות המאפשרת לה לבצע מעצרים המוניים של פלסטינים תושבי השטחים הכבושים ולהחזיקם במעצר ללא משפט, לעתים אף תקופות ממושכות. מדיניות פסולה זו הוכשרה בסדרת חוקים, בהם חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים התשס"ב-2002, המסדיר מעצר ללא משפט של מי שמוגדרים על ידי המדינה כ"לוחמים בלתי חוקיים", ובשל כך אינם זכאים למעמד של שבויי מלחמה, המוגנים על ידי המשפט הבינלאומי ההומניטארי. "לוחם בלתי חוקי" – קטיגוריה שאינה קיימת במשפט הבינלאומי – מוגדר, לעניין זה, בחוק הישראלי כ"אדם שנטל חלק בפעולות איבה נגד מדינת ישראל, בין במישרין ובין בעקיפין, או נמנה עם כוח המבצע פעולות איבה נגד מדינת ישראל שלא מתקיימים לגביו התנאים המקנים מעמד של שבוי מלחמה במשפט הבין-לאומי ההומניטרי".

מאז יציאת הצבא הישראלי מרצועת עזה ("תכנית ההתנתקות") בספטמבר 2005, בעקבותיה פקע תוקפו של הצו מכוחו ביצעה ישראל מעצרים מינהליים של תושבי רצועת עזה, משמש החוק בידי ישראל לעצור ללא משפט פלסטינים תושבי הרצועה. כך למשל, מנתונים שמסר הצבא למוקד להגנת הפרט ביום 23.12.2014 עולה, כי במהלך הלחימה ברצועת עזה בקיץ 2014, עצרה ישראל 159 אנשים, שהועברו לשטחה והוחזקו כאן מכוח חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים ומכוח דיני המעצרים והחוק הפלילי במדינת ישראל.

ביום 21.3.2016 התקבל בכנסת תיקון לחוק, במסגרתו הורחב מעגל המוסמכים להכריז על אדם כ"לוחם בלתי חוקי" ולהורות על כליאתו הזמנית; כך מוסמך, בהתאם לתיקון, תת אלוף להוציא צו כליאה במקום הרמטכ"ל, וכן יוכל הכלוא לטעון כנגד הצו לפני קצין בדרגת סרן, במקום סגן אלוף, כפי שהיה עד כה. כמו כן הוארכה התקופה שבמהלכה רשאי הצבא להחזיק ב"לוחם בלתי חוקי" מבלי להוציא צו כליאה ולהביאו בפני שופט – מארבעה ימים לשבעה. התיקון לחוק קובע, כי הכרזת הממשלה על מלחמה או פעולה צבאית תובא לאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת לא יאוחר מ-48 שעות מעת שניתנה, וכי הממשלה רשאית להאריך את תוקפה של הכרזה שאושרה (שלושה חודשים) לתקופות של עד שלושה חודשים בכל פעם, כל עוד מתקיימת מלחמה או פעילות צבאית, או בתוך 30 יום לאחר סיומה.

התיקון לחוק, המקל על ישראל להכריז על "לוחמים בלתי חוקיים", מהווה המשך להפרה הבוטה שמפירה ישראל את החוק הבינלאומי ההומניטארי.
הדפסה הדפסה
שיתוף
המשפט הבינלאומי אינו מתיר לעצוֹר תושב של שטח כבוש ללא משפט אלא במקרים קיצוניים ביותר. חרף זאת, נוקטת ישראל במדיניות המאפשרת לה לבצע מעצרים המוניים של פלסטינים תושבי השטחים הכבושים ולהחזיקם במעצר ללא משפט, לעתים אף תקופות ממושכות. מדיניות פסולה זו הוכשרה בסדרת חוקים, בהם חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים התשס"ב-2002, המסדיר מעצר ללא משפט של מי שמוגדרים על ידי המדינה כ"לוחמים בלתי חוקיים", ובשל כך אינם זכאים למעמד של שבויי מלחמה, המוגנים על ידי המשפט הבינלאומי ההומניטארי. "לוחם בלתי חוקי" – קטיגוריה שאינה קיימת במשפט הבינלאומי – מוגדר, לעניין זה, בחוק הישראלי כ"אדם שנטל חלק בפעולות איבה נגד מדינת ישראל, בין במישרין ובין בעקיפין, או נמנה עם כוח המבצע פעולות איבה נגד מדינת ישראל שלא מתקיימים לגביו התנאים המקנים מעמד של שבוי מלחמה במשפט הבין-לאומי ההומניטרי".

מאז יציאת הצבא הישראלי מרצועת עזה ("תכנית ההתנתקות") בספטמבר 2005, בעקבותיה פקע תוקפו של הצו מכוחו ביצעה ישראל מעצרים מינהליים של תושבי רצועת עזה, משמש החוק בידי ישראל לעצור ללא משפט פלסטינים תושבי הרצועה. כך למשל, מנתונים שמסר הצבא למוקד להגנת הפרט ביום 23.12.2014 עולה, כי במהלך הלחימה ברצועת עזה בקיץ 2014, עצרה ישראל 159 אנשים, שהועברו לשטחה והוחזקו כאן מכוח חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים ומכוח דיני המעצרים והחוק הפלילי במדינת ישראל.

ביום 21.3.2016 התקבל בכנסת תיקון לחוק, במסגרתו הורחב מעגל המוסמכים להכריז על אדם כ"לוחם בלתי חוקי" ולהורות על כליאתו הזמנית; כך מוסמך, בהתאם לתיקון, תת אלוף להוציא צו כליאה במקום הרמטכ"ל, וכן יוכל הכלוא לטעון כנגד הצו לפני קצין בדרגת סרן, במקום סגן אלוף, כפי שהיה עד כה. כמו כן הוארכה התקופה שבמהלכה רשאי הצבא להחזיק ב"לוחם בלתי חוקי" מבלי להוציא צו כליאה ולהביאו בפני שופט – מארבעה ימים לשבעה. התיקון לחוק קובע, כי הכרזת הממשלה על מלחמה או פעולה צבאית תובא לאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת לא יאוחר מ-48 שעות מעת שניתנה, וכי הממשלה רשאית להאריך את תוקפה של הכרזה שאושרה (שלושה חודשים) לתקופות של עד שלושה חודשים בכל פעם, כל עוד מתקיימת מלחמה או פעילות צבאית, או בתוך 30 יום לאחר סיומה.

התיקון לחוק, המקל על ישראל להכריז על "לוחמים בלתי חוקיים", מהווה המשך להפרה הבוטה שמפירה ישראל את החוק הבינלאומי ההומניטארי.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות