בעילה ביטחונית וללא כל נימוק, חותר הצבא להחמיר את דרישותיו בנוגע לכניסתם לישראל של ילדים פלסטינים בני 16 ומטה למטרת ביקור קרוביהם הכלואים בשטחהּ. בית המשפט המחוזי נמנע מלקיים דיון בעתירות המוקד בנושא המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
15.04.2019
בעילה ביטחונית וללא כל נימוק, חותר הצבא להחמיר את דרישותיו בנוגע לכניסתם לישראל של ילדים פלסטינים בני 16 ומטה למטרת ביקור קרוביהם הכלואים בשטחהּ. בית המשפט המחוזי נמנע מלקיים דיון בעתירות המוקד בנושא
בעילה ביטחונית וללא כל נימוק, חותר הצבא להחמיר את דרישותיו בנוגע לכניסתם לישראל של ילדים פלסטינים בני 16 ומטה למטרת ביקור קרוביהם הכלואים בשטחהּ. בית המשפט המחוזי נמנע מלקיים דיון בעתירות המוקד בנושא
החזקתם של פלסטינים תושבי השטחים הכבושים במתקני כליאה שבתחומי ישראל, בניגוד לדין הבינלאומי, פוגעת קשות בזכות לחיי משפחה של הכלואים וקרוביהם, זאת בשל הקושי בהגעה וההגבלות המוטלות על ביקורי משפחה בכלא, וביתר שאת בשל העובדה שכלואים "ביטחוניים" מנועים מלקיים קשר טלפוני עם משפחותיהם. לצורך ביקורו של קרוב משפחה כלוא – ביקור המתאפשר רק עבור בני משפחה מדרגה ראשונה – אלו המעוניינים בביקור שגילם מעל 16 שנים חייבים לבקש מהצבא היתר כניסה לישראל למטרה זו, באמצעות ארגון הצלב האדום הבינלאומי. משניתן היתר, הביקור עצמו אפשרי רק במסגרת סבב ההסעות המרוכזות למתקני הכליאה אותם מארגן הצלב האדום בהתאם לאיזור המגורים של בני המשפחה. בכפוף למגבלות אלה, כניסתם של ילדים בני פחות מגיל 16 לא חייבת היתר או תיאום כלשהו, ולפיכך לא קיים בצלב האדום כל מנגנון להגשת בקשות להיתרים בשמם של קטינים. כך היתה הפרקטיקה הנוהגת בנוגע לילדים בני 16 ומטה במשך עשרות שנים.

ואולם, למן שנת 2016, החלו מגיעות אל המוקד להגנת הפרט תלונות בעניינם של קטינים תושבי הגדה המערבית בגילים אלו, לרבות ילדים בני שש ושבע, שהצבא מנע מהם לבקר את אביהם או את אחיהם הכלואים בישראל, בטענה שקיימת "מניעה ביטחונית" לכניסתם לישראל לצורכי ביקור. המניעות השרירותיות נותרו בעינן זמן ממושך מבלי שהצבא טרח למצוא פיתרון כלשהו שישים קץ לנתק בין הילדים לקרוביהם – כפי שהוא מחויב לעשות מתוקף אחריותו כלפי האוכלוסייה הכבושה, וביתר שאת כלפי ילדים.

מקרים אלו באו על פתרונם רק בעקבות עתירות המוקד ולאחר שהצבא הודה, כי המניעות הוזנו "ככל הנראה בטעות". אולם התופעה ממשיכה ועתה נראה, כי מדובר במדיניות מתגבשת של הצבא שתכליתה להגביל את ביקוריהם של קטינים בני 16 ומטה אצל יקיריהם הכלואים.

בנובמבר 2018 עתר המוקד לבית המשפט המחוזי בירושלים בשמו של קטין אשר במשך שנתיים, מאז היה כבן 11, נמנעה כניסתו לישראל לצורך ביקור אחיו הכלוא, בעילה של "מניעה ביטחונית", ולאחר שבמענה לפניות המוקד דרש הצבא כי תוגש בשמו בקשה להיתר כניסה לצורכי ביקור.

לאחר עיכוב ממושך בהגשת מענה לעתירה, נסוג לבסוף הצבא מדרישתו, ומסר ביום 4.2.2019, כי "נכון לעת הזאת נרשמה והוזנה הערה במערכת המידע של המנהל האזרחי, כי ל[קטין] יוּתר לעבור במחסום כל אימת שיגיע למעבר בליווי אחראי מבוגר לשם כניסה לישראל לצורך ביקור אחיו הכלוא... ההערה המוזנת במערכת הינה גורפת לכל הביקורים מעתה ועד שיגיע [הקטין] לגיל 16, ואין צורך בהסדרתו של כל ביקור וביקור" (הדגשה הוספה). בעקבות זאת זכו שני האחים להיפגש לאחר נתק ממושך.

במקרה מקביל, בנוגע לשתי אחיות בנות 13 ו-15 אשר לא ראו את אביהן הכלוא במשך כשנה בשל "מניעה ביטחונית", הצבא הבהיר – בתגובה לעתירת המוקד – כי הוא חותר להחיל את הדרישה להיתר גם על ילדים בני פחות מ-16. ובלשון הצבא: "בעקבות עתירה זו ומקרים דומים מהתקופה האחרונה, מתבצעת בימים אלו בחינה לצורך גיבוש מתווה סדור שיאפשר הגשת בקשות לאבחון עבור קטינים [בני 16 ומטה!] עבורם מוזנת מניעה ביטחונית ותיאום המעבר לצורך הביקור, במקרים בהם אושר הביקור חרף המניעה... יוער כי לאור מורכבות הסוגיה... מדובר בתהליך המצריך עבודת מטה ולכן יארך זמן רב" (הדגשות הוספו). יצוין, כי כבר במרץ 2017 טען הצבא, כי הוא מקיים עבודת מטה בעניין, אשר צפויה להסתיים "תוך זמן קצר".

בעניין האחיות עצמן, נסוג לבסוף הצבא מדרישתו, אך בהדרגה, תוך ניסיון סרק לכפות עליהן תיאום ביקור בהליך חריג. ראשית מסר, כי כניסת הקטינות תאושר "חרף המניעה הביטחונית", בכפוף ל"תיאום באמצעות פנייה בדוא"ל לקצין פניות הציבור של המינהל האזרחי... [שתי]שלח כשבועיים קודם לתאריך הביקור המבוקש". בהמשך נסוג הצבא גם מדרישה זו והצהיר, כי האחיות לא תידרשנה לתאם מראש את כניסתן – אך מבלי שהתחייב לאפשר זאת עד הגיען לגיל 16.

במקרה שלישי מהתקופה האחרונה, בנוגע לילד בן 13 שנמנע ממנו לבקר את אחיו במשך כשנה, טען הצבא במסגרת עתירת המוקד, כי "במקרים כגון אלה... הוסדר, כי יש לבצע תיאום של ביקור הכלוא באמצעות פנייה בדוא"ל לקצין פניות הציבור של המינהל האזרחי". בהמשך, משנסוג מדרישתו זו, הודיע הצבא כי כניסתו של הנער לביקור אחיו מותרת, אך רק לתקופה של שנה, ובלבד ש"לא יתקבל מידע ביטחוני נוסף אודות[יו]".

כך הולכת ומתגבשת לה ההחמרה במדיניות הצבא, וכל זאת ללא שניתן כל נימוק לעצם "המניעה הביטחונית" המוטלת על קטינים, ומבלי שבית המשפט המחוזי יבחן את סוגיית ההחמרה הכוללת ואת התנהלותו של הצבא במקרים הפרטניים. בכל אחד מהמקרים, לאחר שהצבא התיר את כניסת הקטין, מחק בית המשפט את העתירות, מבלי להיענות לבקשת המוקד לקיים בהן דיון. בזאת נותן בית המשפט רוח גבית להתנהלותו הקלוקלת של הצבא, שמביאה למצב בו משך חודשים ארוכים, ואף שנים, נמנע מקטינים לראות את יקיריהם הכלואים, ונחוצה פנייה לבית המשפט כדי לאפשר את מפגשם המיוחל.

הדפסה הדפסה
שיתוף
החזקתם של פלסטינים תושבי השטחים הכבושים במתקני כליאה שבתחומי ישראל, בניגוד לדין הבינלאומי, פוגעת קשות בזכות לחיי משפחה של הכלואים וקרוביהם, זאת בשל הקושי בהגעה וההגבלות המוטלות על ביקורי משפחה בכלא, וביתר שאת בשל העובדה שכלואים "ביטחוניים" מנועים מלקיים קשר טלפוני עם משפחותיהם. לצורך ביקורו של קרוב משפחה כלוא – ביקור המתאפשר רק עבור בני משפחה מדרגה ראשונה – אלו המעוניינים בביקור שגילם מעל 16 שנים חייבים לבקש מהצבא היתר כניסה לישראל למטרה זו, באמצעות ארגון הצלב האדום הבינלאומי. משניתן היתר, הביקור עצמו אפשרי רק במסגרת סבב ההסעות המרוכזות למתקני הכליאה אותם מארגן הצלב האדום בהתאם לאיזור המגורים של בני המשפחה. בכפוף למגבלות אלה, כניסתם של ילדים בני פחות מגיל 16 לא חייבת היתר או תיאום כלשהו, ולפיכך לא קיים בצלב האדום כל מנגנון להגשת בקשות להיתרים בשמם של קטינים. כך היתה הפרקטיקה הנוהגת בנוגע לילדים בני 16 ומטה במשך עשרות שנים.

ואולם, למן שנת 2016, החלו מגיעות אל המוקד להגנת הפרט תלונות בעניינם של קטינים תושבי הגדה המערבית בגילים אלו, לרבות ילדים בני שש ושבע, שהצבא מנע מהם לבקר את אביהם או את אחיהם הכלואים בישראל, בטענה שקיימת "מניעה ביטחונית" לכניסתם לישראל לצורכי ביקור. המניעות השרירותיות נותרו בעינן זמן ממושך מבלי שהצבא טרח למצוא פיתרון כלשהו שישים קץ לנתק בין הילדים לקרוביהם – כפי שהוא מחויב לעשות מתוקף אחריותו כלפי האוכלוסייה הכבושה, וביתר שאת כלפי ילדים.

מקרים אלו באו על פתרונם רק בעקבות עתירות המוקד ולאחר שהצבא הודה, כי המניעות הוזנו "ככל הנראה בטעות". אולם התופעה ממשיכה ועתה נראה, כי מדובר במדיניות מתגבשת של הצבא שתכליתה להגביל את ביקוריהם של קטינים בני 16 ומטה אצל יקיריהם הכלואים.

בנובמבר 2018 עתר המוקד לבית המשפט המחוזי בירושלים בשמו של קטין אשר במשך שנתיים, מאז היה כבן 11, נמנעה כניסתו לישראל לצורך ביקור אחיו הכלוא, בעילה של "מניעה ביטחונית", ולאחר שבמענה לפניות המוקד דרש הצבא כי תוגש בשמו בקשה להיתר כניסה לצורכי ביקור.

לאחר עיכוב ממושך בהגשת מענה לעתירה, נסוג לבסוף הצבא מדרישתו, ומסר ביום 4.2.2019, כי "נכון לעת הזאת נרשמה והוזנה הערה במערכת המידע של המנהל האזרחי, כי ל[קטין] יוּתר לעבור במחסום כל אימת שיגיע למעבר בליווי אחראי מבוגר לשם כניסה לישראל לצורך ביקור אחיו הכלוא... ההערה המוזנת במערכת הינה גורפת לכל הביקורים מעתה ועד שיגיע [הקטין] לגיל 16, ואין צורך בהסדרתו של כל ביקור וביקור" (הדגשה הוספה). בעקבות זאת זכו שני האחים להיפגש לאחר נתק ממושך.

במקרה מקביל, בנוגע לשתי אחיות בנות 13 ו-15 אשר לא ראו את אביהן הכלוא במשך כשנה בשל "מניעה ביטחונית", הצבא הבהיר – בתגובה לעתירת המוקד – כי הוא חותר להחיל את הדרישה להיתר גם על ילדים בני פחות מ-16. ובלשון הצבא: "בעקבות עתירה זו ומקרים דומים מהתקופה האחרונה, מתבצעת בימים אלו בחינה לצורך גיבוש מתווה סדור שיאפשר הגשת בקשות לאבחון עבור קטינים [בני 16 ומטה!] עבורם מוזנת מניעה ביטחונית ותיאום המעבר לצורך הביקור, במקרים בהם אושר הביקור חרף המניעה... יוער כי לאור מורכבות הסוגיה... מדובר בתהליך המצריך עבודת מטה ולכן יארך זמן רב" (הדגשות הוספו). יצוין, כי כבר במרץ 2017 טען הצבא, כי הוא מקיים עבודת מטה בעניין, אשר צפויה להסתיים "תוך זמן קצר".

בעניין האחיות עצמן, נסוג לבסוף הצבא מדרישתו, אך בהדרגה, תוך ניסיון סרק לכפות עליהן תיאום ביקור בהליך חריג. ראשית מסר, כי כניסת הקטינות תאושר "חרף המניעה הביטחונית", בכפוף ל"תיאום באמצעות פנייה בדוא"ל לקצין פניות הציבור של המינהל האזרחי... [שתי]שלח כשבועיים קודם לתאריך הביקור המבוקש". בהמשך נסוג הצבא גם מדרישה זו והצהיר, כי האחיות לא תידרשנה לתאם מראש את כניסתן – אך מבלי שהתחייב לאפשר זאת עד הגיען לגיל 16.

במקרה שלישי מהתקופה האחרונה, בנוגע לילד בן 13 שנמנע ממנו לבקר את אחיו במשך כשנה, טען הצבא במסגרת עתירת המוקד, כי "במקרים כגון אלה... הוסדר, כי יש לבצע תיאום של ביקור הכלוא באמצעות פנייה בדוא"ל לקצין פניות הציבור של המינהל האזרחי". בהמשך, משנסוג מדרישתו זו, הודיע הצבא כי כניסתו של הנער לביקור אחיו מותרת, אך רק לתקופה של שנה, ובלבד ש"לא יתקבל מידע ביטחוני נוסף אודות[יו]".

כך הולכת ומתגבשת לה ההחמרה במדיניות הצבא, וכל זאת ללא שניתן כל נימוק לעצם "המניעה הביטחונית" המוטלת על קטינים, ומבלי שבית המשפט המחוזי יבחן את סוגיית ההחמרה הכוללת ואת התנהלותו של הצבא במקרים הפרטניים. בכל אחד מהמקרים, לאחר שהצבא התיר את כניסת הקטין, מחק בית המשפט את העתירות, מבלי להיענות לבקשת המוקד לקיים בהן דיון. בזאת נותן בית המשפט רוח גבית להתנהלותו הקלוקלת של הצבא, שמביאה למצב בו משך חודשים ארוכים, ואף שנים, נמנע מקטינים לראות את יקיריהם הכלואים, ונחוצה פנייה לבית המשפט כדי לאפשר את מפגשם המיוחל.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות