המוקד להגנת הפרט - התקבלה עתירת המוקד להגנת הפרט ושמונה ארגוני זכויות אדם נוספים לביטולו של תיקון מספר 7 לחוק הנזיקים האזרחיים: בג"ץ ביטל את סעיף 5ג לתיקון, המונע מפלסטינים, באופן גורף, לתבוע פיצויים ממדינת ישראל בגין נזקים שגרמו להם כוחות הביטחון, גם שלא במסגרת פעילות מלחמתית
חזרה לעמוד הקודם
12.12.2006

התקבלה עתירת המוקד להגנת הפרט ושמונה ארגוני זכויות אדם נוספים לביטולו של תיקון מספר 7 לחוק הנזיקים האזרחיים: בג"ץ ביטל את סעיף 5ג לתיקון, המונע מפלסטינים, באופן גורף, לתבוע פיצויים ממדינת ישראל בגין נזקים שגרמו להם כוחות הביטחון, גם שלא במסגרת פעילות מלחמתית

תיקון מספר 7 לחוק הנזיקים האזרחיים, שהתקבל בכנסת לפני כשנה וחצי, שולל מתושבי השטחים הכבושים, מנתיני "מדינות אויב" ומפעילי "ארגוני מחבלים", את הזכות לפיצויים בגין נזקים שנגרמו להם על ידי כוחות הביטחון, גם שלא במסגרת פעולה מלחמתית (למעט חריגים זניחים ביותר). התיקון מסמיך את שר הביטחון להכריז על כל אזור בשטחים כ"אזור עימות", גם אם לא התקיימה בו לחימה כלשהי, הכרזה אשר שוללת מכל מי שניזוק באזור זה את הזכות לתבוע את נזקו בבית המשפט. זאת ועוד, החוק הוחל באופן רטרואקטיבי על נזקים, שנגרמו החל מיום 29.9.00, ועל תביעות התלויות ועומדות בפני בתי המשפט.

בעתירה לבג"ץ דרשו העותרים להכריז על בטלותו של תיקון מספר 7 לחוק הנזיקים האזרחיים, בהיותו מנוגד באופן בוטה לעקרונות יסוד של המשפט הבינלאומי ההומניטרי, לדיני זכויות האדם במשפט הבינלאומי ולחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. התיקון לחוק, טענו העותרים, מוסר מסר ערכי חמור וקיצוני, לפיו לחייהם ולזכויותיהם של הנפגעים תושבי אזור העימות אין ערך, כי בית המשפט לא יתן להם כל סעד, וכי הפוגע בהם ייצא פטור בלא כלום. מדובר, לפיכך, בחוק בלתי מוסרי וגזעני. הוראותיו של חוק זה, נטען עוד בעתירה, מסלקות, הלכה למעשה, את הבקרה על פעולות הצבא בשטחים הכבושים. הן מעודדות אי קיום חקירות ואי העמדה לדין של האחראים למקרי מוות ופציעה, שנגרמו מירי רשלני או בזדון, להתעללות ולעינויים, לביזה ולהרס של רכוש אזרחי. בכך פוגע החוק בזכויות היסוד לחיים ולשלמות הגוף, לשוויון ולכבוד, לקניין, ובזכות החוקתית לגישה אל בתי המשפט. הפגיעה חמורה במיוחד, מודגש בעתירה,  כי היא שוללת באופן גורף מתן סעד בגין הפגיעה בזכויות היסוד, שלילה שכמוה כשלילת הזכויות עצמן.

בפסק הדין שניתן בעתירה ביום 12.12.06, קבעו תשעה משופטי בית המשפט העליון כי סעיף 5ג לתיקון מספר 7 לחוק הנזיקים האזרחיים, הקובע כי המדינה אינה אחראית בנזיקין לנזק הנגרם באזור עימות בשל מעשה שביצעו כוחות הביטחון, הינו בלתי חוקתי ולפיכך דינו להתבטל. זאת, בשל היותו פוגע באופן בלתי מידתי בזכויותיהם של פלסטינים תושבי השטחים לפיצוי בגין נזקים שגרמו להם כוחות הביטחון, שלא במסגרת פעולות לחימה. "הוצאתם של מקרי הנזיקין בהם מעורבים כוחות הביטחון ,ואשר אין להם היבט לחימתי" ,פסק הנשיא ברק, "לא באה להגשים את התכלית הראויה של התאמת דיני הנזיקין למצבי לחימה .היא באה להגשים תכלית בלתי ראויה של שחרור המדינה מכל אחריות בנזיקין באזורי עימות... ובהמשך, נפסק על ידו, כי "חסינות גורפת מעין זו הניתנת למדינה מכוח סעיף 5ג לתיקון מס' 7 משמעה מתן פטור למדינה מאחריות בנזיקין ביחס לתחומים נרחבים של פעולות שאינן פעולות מלחמתיות גם על -פי הגדרתו הרחבה של ביטוי זה .משמעה הותרת נפגעים רבים ,שלא היו מעורבים בכל פעילות עוינת שהיא, ושלא נפגעו אגב פעולות של כוחות הביטחון שנועדו להתמודד עם פעילות עוינת כלשהי, ללא סעד על הפגיעה בחייהם ,בגופם וברכושם .פגיעה גורפת זו בזכויות אינה נדרשת על מנת להגשים את התכליות שבבסיס סעיף 5ג לתיקון מס' 7."

יחד עם זאת, לא ראו שופטי בג"ץ לנכון להכריע בפסק הדין בשאלת חוקתיותו של סעיף 5ב לחוק, החל על "נתיני אויב" ופעילי "ארגוני מחבלים", אולם קבעו כי זכותם של העותרים לטעון נגד חוקתיותו של סעיף 5ב לחוק שמורה להם בעתיד, ככל שהיא תתעורר בהקשרם של מקרים ספציפיים.


לצפייה בחוק הנזיקים האזרחיים לאחר תיקון מספר 7


לצפייה בעתירה לביטולו של התיקון


לצפייה בתשובת המדינה לעתירה


לצפייה בעיקרי טיעון שהגישו העותרים


לצפייה בפסק הדין מיום 12.12.06