הודעת המוקד להגנת הפרט לציבור עורכי הדין בנוגע לתביעות של פלסטינים נגד מדינת ישראל: בעקבות פסיקת בג"ץ אשר ביטלה את סעיף 5ג לחוק הנזיקים האזרחיים, כל הכרזות שר הביטחון על אזורי עימות בטלות ולכל טיעון שנטען בעניין זה על ידי המדינה אין כל תוקף המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
26.12.2006
הודעת המוקד להגנת הפרט לציבור עורכי הדין בנוגע לתביעות של פלסטינים נגד מדינת ישראל: בעקבות פסיקת בג"ץ אשר ביטלה את סעיף 5ג לחוק הנזיקים האזרחיים, כל הכרזות שר הביטחון על אזורי עימות בטלות ולכל טיעון שנטען בעניין זה על ידי המדינה אין כל תוקף
הודעת המוקד להגנת הפרט לציבור עורכי הדין בנוגע לתביעות של פלסטינים נגד מדינת ישראל: בעקבות פסיקת בג"ץ אשר ביטלה את סעיף 5ג לחוק הנזיקים האזרחיים, כל הכרזות שר הביטחון על אזורי עימות בטלות ולכל טיעון שנטען בעניין זה על ידי המדינה אין כל תוקף

בעקבות פסק הדין בבג"ץ 8276/05, עדאלה נ' שר הביטחון, שניתן ביום 12.12.06, בוטל סעיף 5ג' לחוק הנזיקים האזרחיים התשי"ב-1952. אשר על כן, כל הכרזות שר הביטחון על אזורי עימות בטלות ולכל טיעון שנטען בעניין זה ע"י המדינה אין תוקף.

צו הביניים שניתן בעתירה מתווה את דרכי הפעולה לגבי תיקים שחל עליהם (עד לביטולו) סעיף 5ג' לחוק:

1.    תביעות שנדחו או נמחקו עקב הכרזה על אזור הארוע נשוא התביעה כעל "אזור עימות" - ניתן להגיש ערעור על החלטת הדחייה או המחיקה עד ליום 26.1.2007.

    אם יש צורך להגיש את התביעות שנמחקו מחדש, התקופה שבין הגשת התביעה ועד ליום 10.2.07 לא תבוא במניין ההתיישנות.

2.   תביעות שטרם הוגשו - התקופה שבין 10.8.05 ועד 10.2.2007 לא תימנה במניין תקופת ההתיישנות. לדוגמה - תביעה שמועד התיישנותה היה ביום 10.1.2006 (כלומר, ביום קבלת החוק נותרו עוד 4 חודשים עד תום מועד ההתיישנות, אך התביעה לא הוגשה עקב הכרזת האזור כ"אזור עימות"), ניתן להגישה עד ליום 10.6.2007.

3.   הארכת מועד ההתיישנות כאמור לעיל לא חלה במקרה שניתן היה בכ"ז להגיש את התביעה במועד הרגיל, משום שחל עליה אחד החריגים שנקבעו בחוק: הייתה הרשעה בגין המעשה שבגינו הוגשה התביעה, הניזוק נפגע בעת היותו נתון במשמורת כאסיר או עציר, הניזוק או רכושו נפגעו בתאונת דרכים בה היה מעורב רכב של רשויות הביטחון וזהות הרכב ונהגו ידועות, או שהנזק נגרם כתוצאה ממעשה של המינהל האזרחי. כמו כן, הארכת מועד ההתיישנות כאמור בסעיף 2 לעיל, לא תחול אם מלכתחילה לא הוכרז האזור בו התרחשה התביעה כ"אזור עימות" במועד הרלבנטי לתביעה.

יוער, כי בכל המקרים המנויים בסעיף 2 לעיל, וכן בכל תביעה עתידית, תקופת ההתיישנות נותרה שנתיים בלבד. כמו כן נותרה בעינה חובת ההודעה על נזק למשרד הביטחון תוך 60 יום ממועד קרות הנזק.

דרכי פעולה שלא במסגרת שהותוותה בצו הביניים

4.    לגבי תביעות שנדחו או נמחקו, ניתן לנסות להגיע עם הפרקליט המטפל להסדר שייתר את הצורך בהגשת ערעור, כגון בקשה מוסכמת לביטול פסק דין.

5.    תביעות בהן הוגשה בקשה לדחייה או מחיקה על הסף, עקב הכרזת האזור כ"אזור עימות" והדיון בבקשה ובתביעה נדחה עד להכרעת בג"ץ - רצוי להגיש בקשה לדחיית הבקשה לדחייה על הסף או הודעת עדכון לבית המשפט בנוגע להכרעת בג"ץ.

הודעה זו ניתנת כשירות לציבור עורכי הדין ואינה מחליפה ייעוץ משפטי.


לצפייה בצו הביניים בעתירה

הדפסה הדפסה
שיתוף

בעקבות פסק הדין בבג"ץ 8276/05, עדאלה נ' שר הביטחון, שניתן ביום 12.12.06, בוטל סעיף 5ג' לחוק הנזיקים האזרחיים התשי"ב-1952. אשר על כן, כל הכרזות שר הביטחון על אזורי עימות בטלות ולכל טיעון שנטען בעניין זה ע"י המדינה אין תוקף.

צו הביניים שניתן בעתירה מתווה את דרכי הפעולה לגבי תיקים שחל עליהם (עד לביטולו) סעיף 5ג' לחוק:

1.    תביעות שנדחו או נמחקו עקב הכרזה על אזור הארוע נשוא התביעה כעל "אזור עימות" - ניתן להגיש ערעור על החלטת הדחייה או המחיקה עד ליום 26.1.2007.

    אם יש צורך להגיש את התביעות שנמחקו מחדש, התקופה שבין הגשת התביעה ועד ליום 10.2.07 לא תבוא במניין ההתיישנות.

2.   תביעות שטרם הוגשו - התקופה שבין 10.8.05 ועד 10.2.2007 לא תימנה במניין תקופת ההתיישנות. לדוגמה - תביעה שמועד התיישנותה היה ביום 10.1.2006 (כלומר, ביום קבלת החוק נותרו עוד 4 חודשים עד תום מועד ההתיישנות, אך התביעה לא הוגשה עקב הכרזת האזור כ"אזור עימות"), ניתן להגישה עד ליום 10.6.2007.

3.   הארכת מועד ההתיישנות כאמור לעיל לא חלה במקרה שניתן היה בכ"ז להגיש את התביעה במועד הרגיל, משום שחל עליה אחד החריגים שנקבעו בחוק: הייתה הרשעה בגין המעשה שבגינו הוגשה התביעה, הניזוק נפגע בעת היותו נתון במשמורת כאסיר או עציר, הניזוק או רכושו נפגעו בתאונת דרכים בה היה מעורב רכב של רשויות הביטחון וזהות הרכב ונהגו ידועות, או שהנזק נגרם כתוצאה ממעשה של המינהל האזרחי. כמו כן, הארכת מועד ההתיישנות כאמור בסעיף 2 לעיל, לא תחול אם מלכתחילה לא הוכרז האזור בו התרחשה התביעה כ"אזור עימות" במועד הרלבנטי לתביעה.

יוער, כי בכל המקרים המנויים בסעיף 2 לעיל, וכן בכל תביעה עתידית, תקופת ההתיישנות נותרה שנתיים בלבד. כמו כן נותרה בעינה חובת ההודעה על נזק למשרד הביטחון תוך 60 יום ממועד קרות הנזק.

דרכי פעולה שלא במסגרת שהותוותה בצו הביניים

4.    לגבי תביעות שנדחו או נמחקו, ניתן לנסות להגיע עם הפרקליט המטפל להסדר שייתר את הצורך בהגשת ערעור, כגון בקשה מוסכמת לביטול פסק דין.

5.    תביעות בהן הוגשה בקשה לדחייה או מחיקה על הסף, עקב הכרזת האזור כ"אזור עימות" והדיון בבקשה ובתביעה נדחה עד להכרעת בג"ץ - רצוי להגיש בקשה לדחיית הבקשה לדחייה על הסף או הודעת עדכון לבית המשפט בנוגע להכרעת בג"ץ.

הודעה זו ניתנת כשירות לציבור עורכי הדין ואינה מחליפה ייעוץ משפטי.


לצפייה בצו הביניים בעתירה

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות