Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory Advisory Opinion המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory Advisory Opinion
פסיקה | פסיקה / טריבונל בינלאומי | 09.07.2004
Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory Advisory Opinion
ביה"ד הבינלאומי לצדק בהאג קבע כי בניית החומה בשטחים הפלסטיניים הכבושים והמשטר המכונן אותה מנוגדים לחוק הבינלאומי; כי על ישראל לפרק את החומה ולפצות את הפלסטינים שנפגעו עקב בנייתה; וכי על העצרת הכללית של האו"ם ומועצת הביטחון לשקול צעדים שיביאו לסיום מצב בלתי חוקי זה. מאתר בית הדין הבינלאומי לצדק.
קישור
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביה"ד הבינלאומי לצדק בהאג קבע כי בניית החומה בשטחים הפלסטיניים הכבושים והמשטר המכונן אותה מנוגדים לחוק הבינלאומי; כי על ישראל לפרק את החומה ולפצות את הפלסטינים שנפגעו עקב בנייתה; וכי על העצרת הכללית של האו"ם ומועצת הביטחון לשקול צעדים שיביאו לסיום מצב בלתי חוקי זה. מאתר בית הדין הבינלאומי לצדק.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות