D. Baron, "What goes on in secret jail facility? Rights groups accuse Israel of torture", JTA 15.4.04 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
D. Baron, "What goes on in secret jail facility? Rights groups accuse Israel of torture", JTA 15.4.04
מאמרים | עיתונות | 15.04.2004
D. Baron, "What goes on in secret jail facility? Rights groups accuse Israel of torture", JTA 15.4.04
כתבה המדווחת על קיומו של מתקן 1391 ועל עתירתו של המוקד להגנת הפרט בעניין (בג"ץ 9733/03). היא מתייחסת גם לכליאתו של מוסטפה דיראני במתקן ולעינויים שחווה שם, בין היתר בידי החוקר המכונה ג'ורג'.
קישור
הדפסה הדפסה
שיתוף
כתבה המדווחת על קיומו של מתקן 1391 ועל עתירתו של המוקד להגנת הפרט בעניין (בג"ץ 9733/03). היא מתייחסת גם לכליאתו של מוסטפה דיראני במתקן ולעינויים שחווה שם, בין היתר בידי החוקר המכונה ג'ורג'.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות