המוקד להגנת הפרט - בית הדין לעררים ביטל את החלטת שר הפנים לשלול את מעמדם בישראל של ארבעה בני משפחה של מבצע פיגוע: על משרד הפנים לקבל החלטות חדשות בעניינם ולקיים הליכים מלאים בהתאם
חזרה לעמוד הקודם
13.12.2017

בית הדין לעררים ביטל את החלטת שר הפנים לשלול את מעמדם בישראל של ארבעה בני משפחה של מבצע פיגוע: על משרד הפנים לקבל החלטות חדשות בעניינם ולקיים הליכים מלאים בהתאם

ביום 25.1.2017 הזדרז והודיע שר הפנים דרעי, כי שלל את מעמדם של 11 מבני משפחתו של מבצע הפיגוע מיום 8.1.2017 בארמון הנציב בירושלים. ארבעה מבני המשפחה, המיוצגים על ידי המוקד להגנת הפרט, קיבלו הודעות על שלילת היתר השהייה שבידם וביטול הליך איחוד המשפחות בהם הם נוטלים חלק – זאת, בנימוק ש"מספר גורמים במשפחה המורחבת שלכם חשודים בזיקה לארגון דעא"ש ובמעורבות בפעילות טרור".

ביום 26.1.2017 הגיש המוקד בבהילות לבית הדין לעררים כתבי ערר בעניינם של ארבעת בני המשפחה, בדרישה למנוע את גירושם מישראל ולהורות על ביטול ההחלטה הפסולה. בעקבות זאת, הוציא בית הדין צווים ארעיים המקפיאים את החלטת שר הפנים.

למרבה ההפתעה, בכתבי התשובה שהגישה המדינה ביום 6.6.2017, נעלמה כלא הייתה הטענה לזיקתם של בני המשפחה לארגון דאע"ש ולמעורבות בפעולות טרור, ותחתיה צצה עילת שלילה חדשה: "בכפר ג'בל מכבר שוררת אווירה התומכת בפיגועי טרור... לפיכך ביטול המעמד יסייע ביצירת הרתעה משמעותית מפני התגברות התופעה". המדינה אף ציינה כי היא נכונה להציג חומר ביטחוני חסוי, במעמד צד אחד, לביסוס טענתה החדשה.

בתגובה הודיע המוקד לבית הדין ביום 22.6.2017 כי הוא מתנגד נחרצות להצגת החומר החסוי בעניין ההרתעה, שכן מידע לכאורי זה כלל אינו קשור לעילה של מניעה ביטחונית כנגד העוררים – בגינה נשלל מעמדם של העוררים מלכתחילה. המוקד אף ציין, כי העלאתה של עילת ההרתעה מהווה ניסיון פסול להרחיב את הפגיעה בחפים מפשע מעבר לזו הקבועה בחוק האזרחות והכניסה לישראל; זאת, בניגוד לעקרונות היסוד של המשפט הישראלי וחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

בהמשך לכך, ובעקבות הערות בית הדין בדיון מיום 10.9.2017, הודיעה המדינה ביום 7.12.2017 על זימונם החוזר, בתוך שבוע ימים, של ארבעת העוררים ל"ריאיון משלים", במסגרתו יתאפשר להם להעלות טיעונים בעניין העילה החדשה בפני משרד הפנים.

בתגובה דחופה מאותו יום, דרש המוקד כי בית הדין יורה על מחיקת ההליכים ופתיחת הליכים חדשים תחתיהם, תוך מתן זמן ראוי לעוררים להכנת טיעונים בכתב ובעל פה. המוקד הבהיר, כי ההודעה על הכוונה לערוך לעוררים "ריאיון משלים" מהווה ניסיון לצאת ידי חובה תוך פגיעה בזכות העוררים להליך הוגן, ומשמעה הודאה כי נפל פגם מהותי בהליכים שהתקיימו עד עתה, ומשכך על החלטת השר להתבטל, ועל העררים להימחק.

ביום 12.12.2017 קיבל בית הדין את עמדת המוקד, ביטל את החלטת השר בעניין הארבעה ומחק את העררים, באומרו כי "בבסיס ההחלטה לביטול היתרי שהייה של העוררים עומדים טעמים אחרים ושונים מאלו אשר צוינו במכתבי המשיבה ואשר מפניהם התגוננו העוררים, ואני מקבל את טענת העוררים לפיה נפל פגם בהליך השימוע אשר התקיים להם".

בית הדין לעררים קבע, כי על משרד הפנים לקיים לעוררים ראיונות חדשים, אותם יש לערוך לכל המוקדם בחלוף 45 יום ממועד פסק הדין. עוד נקבע, כי על משרד הפנים לשאת בהוצאות העוררים, בגובה של 3,500 ₪ בכל ערר. בית הדין אף הותיר בתוקף את צווי ההגנה שניתנו על ידו לעוררים במסגרת ההליכים שנמחקו, עד שיחלפו 30 יום ממועד מתן החלטה חדשה בעניינם על מנת שיוכלו לשוב ולפנות לערכאות.