D. Ephron, "Secrets of Unit 1391 - Uncovering an Israeli jail that specializes in nightmares", Newsweek 28.6.04 המוקד להגנת הפרט
D. Ephron, "Secrets of Unit 1391 - Uncovering an Israeli jail that specializes in nightmares", Newsweek 28.6.04
מאמרים | עיתונות | 28.06.2004
קישור
הדפסה הדפסה
שיתוף
הכתבה עוסקת במתקן 1391 ובשיטות החקירה והעינויים הנהוגות בו, ומרחיבה בעניין הלחץ הפסיכולוגי המופעל על העצורים. היא מתארת גם את גילויו המקרי של המתקן על ידי ההיסטוריון גד קרויזר, במהלך מחקר על מבצרי המשטרה שהוקמו בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי, ואת טענת הצנזור הצבאי כלפי עורך כתב העת שפרסם את מאמרו של קרויזר על שלא מסר אותו לבדיקת הצנזורה בטרם פורסם.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות