בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' המצאת פרטים נוספים המוקד להגנת הפרט
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' המצאת פרטים נוספים
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 02.12.2004
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
המדינה העבירה לידי המוקד את הפרטים הנוספים שהיה עליה להמציא בהתאם להחלטת רשם בית המשפט העליון. הפרטים על מספרי הכלואים במתקן הסודי ומשך החזקתם בו מתייחסים לשנים 1993 ואילך, ולפיהם בתחילת תקופה זו היה מספר הכלואים במתקן גבוה יותר מבשנים האחרונות. גם משך הכליאה בתחילת התקופה היה ארוך יחסית. בעניין תנאי המעצר במתקן טוענת המדינה, כי השוני היחידי בינם ובין אלה של בתי הסוהר הצבאיים המשמשים כמתקני מעצר לעצורים ביטחוניים הוא שפגישת כלואים עם עורכי דינם או מבקרים אחרים אינה נעשית בין כותלי המתקן עצמו אלא במתקני מעצר אחרים.
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות